Vi utvecklar tillgängligheten i den fysiska miljön genom tillgänglighetsinventeringar, analyser och åtgärdsförslag.

Tillgänglighet och äldres boende 

Allt fler värdesätter tillgängligheten högt i valet av bostad, den butik man vill handla i eller den park man vill besöka. Ofta kan tillgänglighetsarbetet upplevas betungande i både tid och kostnad. I de allra flesta fall finns dock relativt enkla och kostnadseffektiva åtgärder som skapar goda möjligheter att utveckla tillgängligheten, särskilt i samband med att det äldre fastighetsbeståndet ändå rustas upp. Med en växande äldre generation i samhället och allt fler äldre som väljer att bo kvar i det ordinära bostadsbeståndet ökar behovet av tillgänglighet. Genom att satsa på förbättrad tillgänglighet i fastigheterna ökar möjligheten för äldre personer och personer med funktionsnedsättningar att bo kvar. Det kan på sikt leda till minskade omflyttningar och längre kvarboende, vilket är positivt och lönsamt för både fastighetsägare och samhället i stort.

Kontakta Daniel Nilsson för mer information.

Tillgänglighetsinventeringar och åtgärdsplaner

 Vi utvecklar tillgängligheten i den fysiska miljön genom tillgänglighetsinventeringar, analyser och åtgärdsförslag.

Läs mer

Strategisk planering av äldres boende för kommuner

Vi erbjuder stöd till kommuner att utreda nuvarande och framtida behov av tillgängliga bostäder

Läs mer

Inventering av enkelt avhjälpta hinder

Vi genomför lagstadgade inventeringar av enkelt avhjälpta hinder vid publika lokaler och andra offentliga miljöer

Läs mer

Utbildningar till utförare av tillgänglighetsinventeringar

Vi erbjuder utbildningstillfällen där vi inspirerar kring tillgänglighetsfrågan

Läs mer