Urban Utveckling har stor erfarenhet av det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet i både offentlig miljö och i bostadsområden.

Vi har under 10 års tid arbetat med- och kan erbjuda följande tjänster:

  • Trygghetsanalyser
  • Utvärderingar av effekter av brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder i den fysiska miljön
  • Trygghetsvandringar och uppföljning
  • Stimulera åtgärder i den fysiska miljön i samverkan med fastighetsägare
  • Projektledare och samordnare i fastighetsägarföreningar (BID-föreningar) med ansvar för arbetet med att utveckla trygga bostads-, centrum- och stadsmiljöer 

Ett urval av projekt som vi har genomfört:

Skogas

Utvärdering av ungdomars delaktighet vid gestaltning av gångtunnlar i Skogås, Huddinge (2017)

Under 2013 genomförde Huddinge kommun en kartläggning av otrygga platser. En av dessa var vid gångtunnlarna mellan västra Skogås och Nytorps mosse IP (Trångsund). Tunnlarna var ofta utsatta för klotter och skadegörelse. I ett försök att komma tillrätta med problemen involverades ungdomar från fotbollsklubben Skogås-Trångsund i arbetet med att designa om tunnlarnas väggar. En ny gestaltning för platsen arbetades fram 2015, och året efter anlitade kommunen utredare på Urban Utveckling för att utvärdera projektet. Som metoder har deltagande observation, intervjuer med kommunala tjänstemän, polis, brottsförebyggare, intervjuer med förbipasserande samt statistikstudier genomförts. 

grannstodsbilen2017

Utvärdering av Grannstödsbilen (2016)

Tillsammans med Järfälla kommun genomförde Urban Utveckling mellan 2015-2016 en utvärdering av den trygghetsfrämjande och brottsförebyggande verksamheten "Grannstödsbilen". Verksamheten är en förlängning av den traditionella grannsamverkan och bedrivs genom att kommuninvånare på volontär basis patrullerar grannsamverkansområdena med en särskild bil - grannstödsbilen. Utvärderingen finansierades med ekonomiskt stöd från Brottsförebyggande rådet, så det var främst de brottsförebyggande och trygghetsskapande effekterna av verksamheten som utvärderades. Som metoder tillämpades deltagande observation, intervjuer med grannstödsförare, polisen och kommunala tjänstemän, spontana intervjuer och telefonintervjuer med hundratals kommuninvånare, samt statistikstudier. Resultatet visar att verksamheten har en svag brottsförebyggande och trygghetsskapande effekt men att verksamheten kan ha många andra samhällsnyttiga värden. Huvudsyftet med denna utvärdering var att undersöka hur satsningen på trygghetsvärdar påverkade den upplevda tryggheten bland personer som bor och vistas i kommunen. Under utvärderingen uppmärksammades även potentiella utvecklingsmöjligheter för hur verksamheten ytterligare skulle kunna bidra till att öka den upplevda tryggheten.

oppnavaggar2017

Fri konstnärlig plattform eller sanktionerad brottskultur - Utvärdering av öppna graffitiväggar som möjlig brottsprevention (2016)

Med ekonomiskt stöd från Brottsförebyggande rådet genomförde Urban Utveckling en större utredning av så kallade öppna graffitiväggars potential för att förebygga klotter. Med fallstudier i Göteborg, Norrköping, Sigtuna och Botkyrka, intervjuer med nästan 300 utövare och besökare, samt statistikstudier visade analysen att de öppna väggarna kan ha en effekt när det gäller att minska klotter. Arbetet genomfördes mellan 2014-2016. Rapporten hittar du här: https://www.bra.se/download/18.37179ae158196cb1728b25a/1495110021838/2014_0144_Utvärdering+av+lagliga+graffitiväggar.pdf