Urban Utveckling har lång erfarenhet av det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet i både offentlig miljö och i bostadsområden.

Trygghet och brottsförebyggande insatser

Urban Utveckling har i över tio års tid arbetat nära fastighetsägare och kommunala aktörer för att utveckla attraktivitet och trivsel i socioekonomiskt utsatta stadsdelar. Att arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande är därför en av hörnstenarna i vårt arbete. Vår erfarenhet kommer både från flertalet analysuppdrag och från det dagliga arbetet i fastighetsägarföreningar runt om i Stockholm. Förutom ett renodlat brottsförebyggande arbete adderar vi de sociala och kulturella perspektiven för att utifrån hyresgästernas upplevelser och den kollektiva förmågan utveckla trygghet och tillit.

Exempel på tjänster:

• Trygghetsbesiktningar av allmänna utrymmen och/eller utemiljöer som resulterar i rekommendationer på både fysiska åtgärder och förvaltningsrutiner

• Utvärderingar av effekter av brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder i den fysiska miljön

• Trivsel- och trygghetsvandringar

• Projektledning och samordning i fastighetsägarföreningar

• Aktiviteter som syftar till ökad tillit mellan grannar eller mellan grannar och fastighetsägaren

• Analyser av den kollektiva förmågan i ett område och förslag på hur fastighetsägaren kan bidra till att stärka den

  

Kontakta info@urbanutveckling.se för mer information.