Vi mäter resultat och genomför utvärderingar inom samhällsplanering och fastighetsutveckling.  

Utvärderingar

Urban Utveckling genomför utvärderingar av olika projekt, program och företeelser för att hjälpa våra uppdragsgivare att mäta resultatet av insatser som exempelvis kan vända sig till boende i ett visst område. Vad tycker medborgarna? Vad tycker andra aktörer i området? Var det väl investerade pengar? Är det värt att göra liknande satsningar på andra ställen i kommunen?  

Utvärdering av Grannstödsbilen (2016)

Tillsammans med Järfälla kommun genomförde Urban Utveckling mellan 2015-2016 en utvärdering av den trygghetsfrämjande och brottsförebyggande verksamheten ”Grannstödsbilen”. Verksamheten är en förlängning av den traditionella grannsamverkan, och bedrivs genom att kommuninvånare på volontär basis patrullerar grannsamverkansområdena med en särskild bil - grannstödsbilen. Utvärderingen finansierades med ekonomiskt stöd från Brottsförebyggande rådet, så det var främst de brottsförebyggande och trygghetsskapande effekterna av verksamheten som utvärderades. Som metoder tillämpades deltagande observation, intervjuer med grannstödsförare, polisen och kommunala tjänstemän, spontana intervjuer och telefonintervjuer med hundratals kommuninvånare, samt statistikstudier. Resultatet visar att verksamheten har en svag brottsförebyggande och trygghetsskapande effekt, men att verksamheten kan ha många andra samhällsnyttiga värden.

Huvudsyftet med denna utvärdering var att undersöka hur satsningen på trygghetsvärdar påverkade den upplevda tryggheten bland personer som bor och vistas i kommunen. Under utvärderingen uppmärksammades även potentiella utvecklingsmöjligheter för hur verksamheten ytterligare skulle kunna bidra till att öka den upplevda tryggheten.

Fri konstnärlig plattform eller sanktionerad brottskultur - Utvärdering av öppna graffitiväggar som möjlig brottsprevention (2016)

Med ekonomiskt stöd från Brottsförebyggande rådet genomförde Urban Utveckling en större utredning av så kallade öppna graffitiväggars potential för att förebygga klotter. Med fallstudier i Göteborg, Norrköping, Sigtuna och Botkyrka, intervjuer med nästan 300 utövare och besökare, samt statistikstudier visade analusen att de öppna väggarna kan ha en effekt när det gäller att minska klotter. Arbetet genomfördes mellan 2014-2016.

Kontakta Vilhelm Meyer för mer information.