Urban Utveckling tar fram ett kunskapsunderlag och förslag på utvecklingsriktning för Valsta centrum

Fastighetsägarföreningen Vi är Valsta har erhållit stöd från Delegationen mot segregation för att ta fram ett kunskapsunderlag för hur Valsta med Valsta centrum i fokus kan utvecklas till en ännu bättre plats.

Vi på Urban Utveckling är glada över att Vi är Valsta ger oss förtroendet att bistå dem i deras arbete med att ta fram ett kunskapsunderlag samt förslag på utvecklingsriktning för Valsta centrum. Inom ramen för projektet ingår det att identifiera brister i infrastrukturen samt den fysiska miljön som hindrar en positiv områdesutveckling. Förslagen ska resultera i en utvecklingsriktning som går bortom punktinsatser och som möjliggör en långsiktigt positiv områdesutveckling för stadsdelsområdet.

Läs mer om Vi är Valstas arbete, och följ vårt uppdrag på Vi är Valstas webbplats.

Utbildning om stadsdelsutveckling för Allmännyttan

Föregående vecka anordnades de första dagarna av en utbildning om stadsdelsutveckling för Allmännyttan. Urban Utveckling har stöttat Sveriges Allmännytta i processen med framtagandet av upplägget för utbildningen och kommer dessutom att hålla i flera pass gällande stadsdelsutveckling, fysisk planering, social hållbarhet och hur trygghetsfrågor kan appliceras till områdesutvecklingen. Allmännyttan har i detta arbete en viktig roll för att skapa en hållbar stadsdelsutveckling och utgör samtidigt en central roll för samhällsbyggandet i sin helhet.

Vid den första modulen diskuterade vi bland annat vad stadsdelsutveckling är, hur den har utvecklats över tid, vilken roll som allmännyttan kan och bör ha, hur vi kan gå från teori till praktik i vårt arbete samt konkreta exempel och tips på hur deltagarna som stadsdelsutvecklare kan verka för att öka trygghet, trivsel och attraktivitet i sina bostadsområden.

Deltagarna fick även göra studiebesök hos Botkyrkabyggen i Fittja och besöka den fantastiska uteplatsen som bolaget rustat upp på vad som tidigare var en garagetak och parkering. Det går tydligt att se hur platsen har gått från att vara ett tillhåll och en otrygg plats, till att nu bli en central del för aktivitet i stadsdelen. En utveckling som Botkyrkabyggen har samarbetat med Urban Utveckling i genom dialogprocesser med boende i stadsdelen. Snacka om att få gå från teori till praktik!

Vi ser fram emot att få fortsätta vara med på Allmännyttans resa mot hållbara stadsdelar.

Kartläggning av socioekonomisk segregation i Krokoms kommun

Krokoms kommun har fått stöd av Delegationen mot segregation för att ta fram kunskap om nuläget och kartlägga möjliga insatser för att motverka socio-ekonomisk segregation inom kommunen. Kunskapsunderlaget kommer att tas fram i samarbete med Urban Utveckling & Samhällsplanering AB och kommer fokusera på vad såväl kommunen som övriga aktörer kan göra för att motverka en negativ utveckling på kort och på lång sikt. Även invånarnas perspektiv kommer tas med i detta arbete. Förslag på insatser kommer att presenteras under våren 2021 och kommer integreras i våra befintliga verksamheter inom skola, kultur och fritid och samhällsplanering.

Vi välkomnar vår nya kollega Jonna Malmback till Urban Utveckling!

"Under våren gjorde jag min praktik på Urban Utveckling som min sista termin på Samhällsplaneringsprogrammet vid Uppsala Universitet. Jag trivdes så bra, både med arbetet och med kollegorna, så när jag fick chansen att fortsätta på företaget var det ett enkelt val att tacka ja.

Jag har alltid intresserat mig för förhållandet mellan människor och samhället, och framförallt den sociala hållbarheten i områden med en större utsatthet. Detta var anledningen till att jag sökte mig till företaget. Under min praktiktid fick jag en stor insikt i arbetet, och tyckte det var en så intressant och lärorikt. Det ska därför bli jättekul att få lov att fortsätta fördjupa mig inom dessa områden, och jag ser verkligen fram emot att få fortsätta med det spännande arbetet på Urban Utveckling."