Inspirationsresa till Köpenhamn

Skarmklipp 2018 04 20 11.29.39

Urban Utveckling är nyss hemkomna från en studieresa till Köpenhamn och vilken resa vi har haft. Köpenhamn är en spännande stad ur ett samhällsplaneringsperspektiv och bjöd på massor av inspiration och lärdomar. Resan innehöll bland annat ett besök på Gehl Arkitekter, en guidad tur på yttre Nörrebro och studiebesök på två särskilt intressanta projekt som har genomförts med stöd från Lokal- og anlägsfonden. Självklart använde vi cykel som transportmedel.

park sydhavn

I Sydhavnen skapas exprimenterande lek i stadsrummet. 

Köpenhamn stad har utvecklat en metod för stadsutveckling som kallas "områdefornyelse," d.v.s. områdesutveckling. ”Områdesfornyelse” innebär att en unik projektgrupp sätts samman i ett lokalt placerat kontor där tjänstemän, arkitekter och lokala aktörer samverkar kring området. Ett helhetsgrepp tas tillsammans genom att engagemang och ekonomiska medel fokuseras på ett eller ett par områden i staden i taget.

Sydhamnen är ett exempel på hur Köpenhamns kommun jobbar med "områdefornyelse". Trots att vår guide blev sjuk blev det en intressant cykeltur till Sydhavn, där vi bland annat kunde se hur kommunen experimenterar med hur man kan använda gaturummen på olika sätt. Vi hann även med ett vätskestopp på det lokala kulturhuset "Karens Minde".

Turen gick vidare till det nybyggda området Sluseholmen. Tänk att kunna åka kanot till jobbet varje dag! Dock saknas lite grönska kan vi tycka.

Skarmklipp 2018 04 20 13.17.56

Det fanns flera lösningar på egna båt- och kanotplatser i området Sluseholmen.

Fredagens program började med en guidad tur med DAC (Dansk Arkitektur Center) i yttre Nörrebro. Guiden berättade om olika projekt med syftet att lyfta socialt utsatta områden. På vägen såg vi även platser som hade utvecklats för att utnyttjas på nya sätt och av fler olika grupper.

superkilen renoveras

En upprustning av Superkilen i Nörrebro pågår för fullt!

Besöken väckte tankar kring platsens syfte och tilltänkta användare. Vi fick bland annat se flera exempel där ett lekredskap eller två placerats för att stänga av en bilväg för att främja cykeltrafiken. Det väckte i sin tur tankar på vad som egentligen skapar en populär och omtyckt plats?

parkour komp

Krakas plats, här kan man träna parkour i ett ganska trafikerat område. 

Vi såg också exempel på hur man i Köpenhamn arbetar med att aktivera platser, hur områden kan bli attraktiva genom att utveckla och förnya. Platser som bjuder in till att användas en både kortare och längre tid. Vår guide var befriande kritisk/problematiserande och förklarade att de som var med att utveckla platsen ofta inte slapp ett projekt helt utan återkom efter några år för att reflektera över hur lyckat platsen/projektet hade blivit. En kvalitetsmässig utvärdering av ett projekt är nästan lika viktigt som en god planering! En viktig fråga som vi på Urban Utveckling också jobbar mycket med är hur platser kan bli mer jämställda. Vi såg exempel på platser där arkitekterna hade jobbat med detta, men kanske inte riktigt lyckats.

DAC guiden    mjolnerparken

Vår engagerade guide Mattias från Dansk Arkitektur Center visade oss runt i Nörrebro och Nordvest! 

En viktig aktör för utvecklingen av aktiva mötesplatser inte bara i Köpenhamn men i hela Danmark, är Lokale- og anlägsfonden (LOA), som utvecklar och stödjer byggnadsprojekt och fysiska faciliteter inom idrotts-, frilufts- och kulturlivet. Vi besökte "Sjakket" som är en mötesplats för idrott, musik och fritid i ett socialt utsatt område i Köpenhamn Nordvest (https://www.loa-fonden.dk/projekter/2007/sjakket-i-koebenhavn/). De har sju anställda och en stor grupp volontärer som tillsammans håller i aktiviteter för barn, unga och deras familjer. Sjakket har existerat i över 25 år och en av våra reflektioner är att detta projekt lyckas överleva på grund av kombinationen av anställda och frivilliga och deras hänsynsfulla och varma inställning till området de arbetar i. Sjakket är väl förankrade i det lokala området och deras sätt att arbeta med hänsyn till individens och familjens situation, kulturella bakgrund och tro för att skapa förtroende är något vi tycker fler borde inspireras av. 

Sjakket1

Sjakkets sporthall där den vänstra väggen kan öppnas.

Längre ut i Köpenhamn nordvest ligger Dansekapellet som är ett kulturcenter för dans inhyst i ett före detta krematorium. Även detta projekt har fått stöd av LOA (https://www.loa-fonden.dk/projekter/2012/dansekapellet-i-koebenhavn/. Centret innehåller flera salar för dans och föreställningar. Då planerna för projektet presenterades ansågs det kontroversiellt men ombyggnationen och renoveringen har skett med stor hänsyn till byggnadens historia och det omgivande området. Överallt finns spår av den tidigare verksamheten. Även detta område är socialt utsatt och även här är det en utmaning att få unga tjejer, framförallt med utländsk bakgrund, att fortsätta med fysisk aktivitet när de blir tonåringar. Dansverksamheten samarbetar därför med lokala skolor för att bjuda in unga tjejer men också killar att dansa. Barnens dansuppvisningar lockar sedan många besökare, just att bjuda in lokalbefolkningen så att de själva kan se hur verksamheten fungerar har varit en nyckelfråga för att skapa ett lyckat kulturcentra och danscentrat är numera en väletablerad och välbesökt institution.

Dansekapellet 2    Dansekapellet

                                                                                                                                                   Omklädningsrummen var en gång i tiden ett rum där man uppbevarade urnor.

Det blev många goda exempel på samverkan mellan den specifika platsen och dess befolkning för att ta tillvara på platsens unika själ. Inspirerade och mätta jobbar vi nu vidare med utveckla "våra" platser.

Mimer tecknar ramavtal med Urban Utveckling!

Vi är glada att meddela att vi har fått förtroendet att arbeta med Mimer, bostadsbolag i Västerås. Avtalet innebär bland annat att Urban Utveckling bistår med projektledning och genomförande av Boendedialog i upprustningen av utemiljön på Bäckby. Projektet finansieras delvis av Boverkets stöd för upprustning av utemiljön i socioekonomiskt utsatta områden. Stor vikt läggs vid att involvera hyresgästerna via boendedialog. Urban Utveckling kommer inom ramen för avtalet även att genomföra en Boendedialog med Mimers hyresgäster i Fredriksberg. Dialogen ska resultera i ett förslag för nyanläggning i området.

Tillgängliga, trygga och trivsamma boendemiljöer

Arvidsjaur.jpeg

Arvidsjaurhem har med Urban Utvecklings hjälp fått stöd beviljat för att förnya utemiljön vid tre kvarter i Arvidsjaur. Vi är anlitade för att tillsammans med de boende, Arvidsjaurs kommun, Hyresgästföreningen och PRO föra en dialog om hur utemiljön ska förnyas för att bli trygg, trivsam och tillgänglig för alla. Urban Utveckling är även anlitade av Arvidsjaurhem för att genomföra en tillgänglighetsinventering av fastigheter i Arvidsjaurs tätort. För mer information kontakta Daniel Nilsson.

 

Inventering av flerbostadshus i Strömsund

Stromsund.png

Strömsunds Hyresbostäder har anlitat Urban Utveckling för att genomföra en tillgänglighetsinventering av fastighetsbeståndet i år. Inventeringen ska resultera i ett strategiskt beslutsunderlag för hur tillgängligheten kan förbättras i och kring fastigheternas allmänna utrymmen. Inventeringen kommer att genomföras med TIBB-verktyget. Kontakta Daniel Nilsson för mer information om detta projekt och hur ni som fastighetsägare kan verka för att öka tillgängligheten i ert bostadsbestånd.

Fortsatt dialogprocess om utemiljön i Fagerängen

trelleborg.png

Med Urban Utvecklings hjälp har Trelleborgshem fått stöd från Boverket för att fortsätta arbetet med att förnya utemiljön i deras bostadsområde Fagerängen. Till skillnad från förra årets projekt som handlade om en innergård och en aktivitetsyta ska det kommande arbetet omfatta de resterande fem innergårdarna i området. Boendedialog kommer hållas i april och därefter kommer första gestaltningsförslag visas upp vid den årliga Fagerängsdagen i maj. Kontakta Daniel för mer information.