Flerkärnig region

En flerkärnig region är ett område som har flera centrumliknande stadskärnor som lockar till sig besökare från ett större område. Det är främst aktuellt i storstadsregioner där den centrala kärnan kan behöva avlastas av kringliggande stadskärnor. Dessa ska så långt som möjligt kunna fungera som ett substitut till innerstadskärnar. För det krävs ett utbud med funktioner som lockar till sig besökare och tillgodoser deras behov och efterfrågan under hela dygnet.

Regionens fysiska strukturer; bebyggelse, transport, grönytor och vattenytor, ska samverka och på så sätt berika varandra i en flerkärnig region. Ju tätare regioner desto effektivare. Dessa element är viktiga för den fortsatta utvecklingen av regionen då stadsplaneringen påverkar det sociala livet på samma sätt som det påverkar arbetsmarknaden. Tidsåtgången mellan hem och arbete i exempelvis olika regioner kan effektiviseras genom bra planering. Förutsättningar för tvärförbindelser bör tas med tidigt i planeringen.

Stockholmsregionen som idag är starkt enkärnig ska utvecklas och bli mer flerkärnig. Utvecklade regionstadskärnor ska motverka att bebyggelsen och verksamheterna sprids ut. Istället ska de samlas kring de nya kärnorna. De åtta kärnor som satsas på i Stockholmsregionen är Barkarby-Jakobsberg, Kista-Sollentuna-Häggvik, Arlanda-Märsta, Täby-Arninge, Kungens kurva-Skärholmen, Flemingsberg, Haninge centrum och Södertälje.

Källa: Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010, Stockholms läns landsting
 
Läs mer om arbetet med utvecklingen av regionala stadskärnor i Stockholmsregionen här.