Parkingenjör

Parkingenjören ansvarar för parkområden, bostadsnära skog och utemiljöer som ligger inom den egna fastigheten. På kommunen har parkingenjören hand om kommunens mark.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att upprätthålla och utveckla skötselplaner, planera arbetet med bostadsnära skog och träd samt att upprätta skötselavtal och handlägga driftentreprenader.