CPTED Crime Prevention Through environmental Design

Relationen mellan brottslighet, otrygghet och stadsutformning kan förklaras av CPTED-modellen (sv. Brottsprevention genom arkitektonisk design). Enligt denna modell finns det sätt att utforma fysiska miljöer så att de försvårar förekomsten av brottslighet och främjar trygghetsupplevelsen. Modellen är baserad på sex övergripande principer; territorialitet, tillträdeskontroll, övervakning, försvårande av brottsgenomförande, image samt aktivitetsstöd.

Läs mer pom Urban Utvecklings  CPTED-baserade arbete här