Bostäder för äldre i Rättviks kommun

Äldres boende i Rättviks kommun

Uppdraget: Rättviks kommun har identifierat ett växande behov av bostäder för äldre med såväl god fysisk tillgänglighet, som tillgång till mötesplatser för social samvaro. För att kunna möta behovet, önskade Rättviks kommun att analysera de demografiska förändringarna, för att på bästa sätt möta nuvarande och framtida behov. Urban Utveckling fick  i uppdrag att genomföra en demografisk analys på kommundelsnivå för att visa på nuvarande struktur och utveckling gällande äldre och personer med funktionsnedsättningar. Uppdraget syftade även till att ge kommunen ökad kunskap om vilka nuvarande och framtida behov som finns av investeringar i bostäder för dessa målgrupper i relation till den demografiska utvecklingen, samt huruvida detta behov kan bemötas med nybyggnation, ombyggnation, anpassningar av befintliga verksamheter, eller en kombination av dessa. 

Medborgardialog → Enkäter riktade mot äldre (55+) invånare i Rättviks kommun för att utröna vad de värderar i sitt boende. 

Nulägesanalys → Kartlägga vilka förutsättningar som nyckelpersoner i kommunen upplever att bostadsbeståndet och berörda verksamheter har gentemot äldre och funktionsnedsatta individer. Detta visade på vilka möjligheter som finns för att använda deras ordinarie bestånd som ett sätt att skapa funktionella boendealternativ för äldre. 

Tillgänglighetsinventering → Inventering av det allmännyttiga bostadsbolagets fastigheter i Rättviks kommun.

Omvärldsanalys → För att belysa vad andra kommuner med liknande struktur och förutsättningar har för strategier och insatser i planeringen av bostäder och omsorg. 

Resultat: Analysen kunde ligga till grund för den boendeplan som senare antogs i kommunen, som kommer utvärderas kontinuerligt för att möta upp de behov som finns i Rättviks kommun avseende äldres boende. 

Vi upplevde att det fanns ett genuint intresse från Urban Utveckling att ta sig an uppdraget och att vi återkommande hade en god dialog och uppföljning. Vi fick ett bra underlag som sedan utmynnade i en boendeplan. Som helhet är vi mycket nöjda och feedbacken vi fått från politiken i kommunen har varit positiv.” – Annelie Granath, förvaltningschef Rättviks kommun

 

Vill ni veta mer om hur vi kan stötta er att utveckla ert bostadsbestånd för att möta behoven hos gruppen äldre? Kontakta gärna oss! 

Kontaktpersoner för uppdraget:

Daniel Nilsson

Daniel Nilsson

Konsult social hållbarhet

Låt oss jobba tillsammans!

Letar ni efter en samarbetspartner till ert kommande arbete? Hör av er!