Ekonomisk zon

Havsområde där en nation nyttjar rätten till resurser så som fiske, olja och naturgas. En ekonomisk zon (EEZ) sträcker sig som längst 200 sjömil utanför den territoriella gränsen och får inte korsa över en annan stats linje.

1994 formades UNCLOS, Förenta Nationernas havsrättskonvention. Den skapades efter att världens länder enats om att de havsområden som ligger utanför staternas gränser bara får nyttjas under internationell kontroll. Konventionen kontrollerar även staternas ekonomiska zoner samt verkar för skydd av havsmiljöer och arbetar även med andra frågor rörande den gemensamma havsmiljön.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur
Havs- och Vatten- myndigheten 2012. Förenta Nationernas havsrättskonvention
Lagbestämmelser om Sveriges ekonomiska zon finns på rättsnätet Notisum.