Enkelt avhjälpta hinder

I tidigare Plan- och bygglagen benämndes hinder för tillgänglighet och användbarhet som “enkelt avhjälpta hinder” och frasen har nu blivit välkänd. I den nya Plan- och bygglagen står det bland annat att “En byggnad ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.”. Kraven för tillgänglighet och användbarhet ska uppfyllas vid nybyggnad och viss ombyggnad.

Exempel på enkelt avhjälpta hinder är enligt Boverket:

• mindre nivåskillnader, tunga dörrar
• kontrastmarkeringar
• varningsmarkeringar
• skyltning
• belysning
• balansstöd (ledstänger)
• ljudmiljö (gäller för publika lokaler)
• fast inredning (gäller för publika lokaler)
• parkeringsplatser för handikappfordon (gäller för allmän plats)
• lekplatser (gäller för allmän plats)

Läs mer om reglerna för tillgänglighet och användbarhet i kapitel 8 paragraf 2 och 12 i Plan- och bygglagen.