Plan- och bygglagen (PBL)

Svensk lag med bestämmelser kring byggande samt planläggning av mark och vatten. I maj 2011 fick Sverige en ny PBL. Några av de nya tilläggen är nya bestämmelser om handläggningstid vid bygglovsärenden, hårdare krav på kommunernas översiktsplanering och ökad kontroll och tillsyn i byggprocesser för att förtydliga processer och minska byggfel.  

Läs mer om PBL på Boverket och Plan- och bygglag (2010:900).