Gemensamhetsanläggning

Gemensamhetsanläggningar är inrättningar som nyttjas av flera fastigheter, exempelvis; lekpark, infartsväg och parekeringsplats. För att bilda en gemensamhetsanläggning behöver beslutet gå genom en anläggningsförrättning och lantmäteriförrättning. I och med detta beslutas hur gemensamhetsanläggningen ska skötas och hur kostnaderna ska fördelas. Vid en sådan förrättning skapas beslut som skyddas även i framtiden och gäller även för kommande ägare. Vid ändringar krävs en omprövning av anläggningsförrättningen alternativt en omprövningsförrättning.

Exempel på gemensamhetsanläggningar är anläggningar där ett flertal fastigheter gått samman för att lösa något gemensamt, exempelvis en brygga vid en båtplats.

Det finns två olika former av skötsel av gemensamhetsanläggningar. Den första är en föreningsförvaltning där en samfällighet bildas med en tillsatt styrelse och där medlemmarna är ägarna till de aktuella fastigheterna. Delägarförvaltning är den andra formen som kan bildas. Den bildas om det inte finns någon samfällighetsförening. Detta gäller framförallt när det endast är några enstaka fastigheter som rörs av besluten.

Anläggningslagen finns att läsa här.

 
Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.
Lantmäteriet 2015. Gemensamhetsanläggningar.

 

Exempel på en gemensamhetsanläggning, i detta fall en gemensam tvättstuga på en innergård.