Generationsmålet

Ett övergripande mål för miljöpolitiken som innebär att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att öka miljö- och hälsoproblemen utanför Sveriges gränser.

Miljöpolitiken ska enligt generationsmålet vara inriktad mot att ekosystemen ska ha återhämtat sig, biologiska mångfalden bevaras, människans hälsa beaktas, kretsloppen är fria från farliga ämnen, naturresurserna hushålls, effektiv energianvändning och se till att konsumtionsmönstren uppmärksammar miljö- och hälsoproblem.

Generationsmålet är tänkt att fungera som en vägledare för den samhällsomställning som behöver ske inom en generation om de uppställda miljömålen skall uppnås.

De underställda, vägledda 16 miljömålen är:

 • Begränsad klimatpåverkan
 • Frisk luft
 • Bara naturlig försurning
 • Giftfri miljö
 • Skyddande ozonskikt
 • Säker strålmiljö
 • Ingen övergödning
 • Levande sjöar och vattendrag
 • Grundvatten av god kvalitet
 • Hav i balans samt levande kust och skärgård
 • Myllrande våtmarker
 • Levande skogar
 • Ett rikt odlingslandskap
 • Storslagen fjällmiljö
 • God bebyggd miljö
 • Ett rikt växt- och djurliv
Källa: Naturvårdsverket 2012. Generationsmål.
Läs mer på Miljömålsportalens hemsida.