Hänsynsregeln

Vid markanvändning och samhällsbyggande tillämpas den s.k. hänsynsregeln. Den ska skydda allmänna intressen mot förändringar som innebär stor skada på miljön. Regeln återfinns i Miljöbalken och ska gälla för all verksamhet som påverkar miljön.

 

Källa: Nyström, Jan,Planeringens grunder: en översikt, 2., [rev. och utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2003