Garbage can-modellen

En modell som beskriver projektgenomförandet i planeringen. Den går ut på att beskriva beslutsprocessen som att deltagarna tömmer problem i en soptunna. I vissa fall handlar det om att diskutera problem och hitta lösningar, i andra fall utgår man från en konkret bra lösning som man söker ett problem till. Dessutom kan både lösningar och problem förbli oanvända. Modellen beskriver något som inte är strukturerat eller systematiskt.

Källa: Nyström, Jan, Planeringens grunder: en översikt, 2., [rev. och utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2003; modell av Sahlin-Andersson