Isoleringsindex och olikhetsindex

Segregation kan mätas på olika sätt beroende på vad som ska mätas och vilket syfte mätningen har. Massey och Denton (1988) rekommenderar att använda två typer av index. Det första är för att mäta hur jämnt fördelad en minoritet är i en region och kan benämnas som olikhetsindex (dissimilarity). Den andra är för att mäta exponering och benämns som ett isoleringsindex (isolation). 

Segregation är främst definierat som boendesegregation, d.v.s den rumsliga åtskillnaden inom boende. För att mäta boendesegregation brukar den totala arbetsföra befolkningen (20-64 år) delas in i två grupper:
utrikes födda (minoritetsgruppen) samt de som är födda i Sverige (majoritetsgruppen). Utifrån indelningen av dessa två grupper kan man sedan beräkna två olika segregationsindex: isoleringsindex och olikhetsindex. Båda index beräknas på kommunal nivå och visar därmed graden av segregation inom en kommun. 

Olikhetsindex är det vanligaste att använda för att mäta hur utrikes födda och inrikes födda är fördelade över församlingar i en kommun. En jämnare fördelning av utrikes födda, i relation till var inrikes födda bor, innebär en lägre segregation. Olikhetsindex antar ett värde mellan 0 och 1, där 0 betyder obefintlig segregation och 1 betyder total segregation. Indexet beräknas enligt ekvationen nedan.

olikhetsindex

I ekvationen är xi antalet utrikes födda i församling i. X är antalet utrikes födda i respektive kommun, yi är antalet inrikes födda i församling i och Y är motsvarande antal i kommunen n är antalet församlingar i en kommun. D mäter proportionen utrikes födda som behöver flytta till en annan församling för att det ska bli en perfekt fördelning över kommunen. 

Det andra måttet, isoleringsindex, mäter istället i vilken utsträckning utrikes födda möter andra personer som också är utrikes födda. Skillnaden mot olikhetsindex är att det för isoleringsindex även tas hänsyn till minoritetsgruppens relativa storlek. Om minoritetsgruppen är relativt liten är sannolikheten att en utlandsfödd möter en annan utlandsfödd låg även om de skulle vara jämt fördelade över församlingar i en kommun. Isoleringsindex I kan därmed uttryckas som i ekvationen nedan, med samma definitioner som i ekvationen för olikhetsindex.

 

isoleringsindex

Källa: Massey, D. S. and N. A. Denton (1988). The Dimensions of Residential Segregation. Social Forces 67(2): 281.