Kärr

Våtmark med ständig tillförsel av grundvatten från nederbörd samt från omkringliggande markavrinning.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.