Källsortering

Sortering av avfall från bostäder och restauranger enligt principen om största möjliga återvinning. Se ekologisk grundsyn, kretslopp.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.

En sida som förenklar arbetet kring återvinning och sophantering är sidan sopor.nu, vilket är ett samarbete mellan Naturvårdsverket, El-Kretsen, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen samt Avfall Sverige. Där kan du få veta mer om hur man källsorterar rätt och lokal information som gäller i just din kommun.