Kartläggning av segregation i Kramfors kommun

På uppdrag av Kramfors kommun, som fått bidrag från Delegationen mot segregation, arbetar Urban Utveckling med att kartlägga hur segregationen ser ut i kommunen. Kommunen har framförallt utmaningar med låg andel förvärvsarbetande, låg utbildningsnivå och höga ohälsotal. Därtill finns en oro för en negativ trend där dessa tre faktorer påverkar och förstärker varandra. Det finns ett behov av en ökad kunskap om de målgrupper som står längst ifrån arbetsmarknaden och en meningsfull sysselsättning, samt vilka insatser som ska tas till för att motverka utanförskapet. 

I kartläggningen studerar vi socioekonomiska variabler på DeSO-nivå för att skapa en förståelse för socioekonomiska utmaningar i kommunen, samt tydliggöra inom vilka områden i kommunen dessa är centrerade. Snart påbörjas en intervjustudie med invånare i kommunen som står långt ifrån sysselsättning för att få en förståelse för vad som ligger bakom dessa utmaningar och vilka behov som finns hos målgruppen för att de ska närma sig sysselsättning. 

Projektet kommer att avslutas under våren och ska då resultera i ett kunskapsunderlag för hur kommunen kan motverka segregation genom att bryta den negativa trend som de befinner sig i. Urban Utveckling formulerar förslag på insatser och åtgärder som på lång sikt ska bidra till jämlik hälsa och jämlika förutsättningar till sysselsättning, vilket är två grundpelare för att kunna bryta segregationen.

Våra senaste uppdateringar:

Har du några frågor?

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.