Marknadsprincipen

Centralortsteorin gör antagandet att tätortsmönstret utvecklas effektivt ur marknadssynvinkel. Marknadsprincipen säger således att konkurrensen mellan orter maximeras samtidigt som avståndet till varor och tjänster minimeras.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.