Miljöbedömning

Miljöbedömning av planer och program är den process som innehåller vissa moment som t.ex. att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning och hålla samråd, och som myndigheter och kommuner ska genomföra när de upprättar eller ändrar vissa planer och program vars genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan (6 kap. MB).