Trygga och tillgängliga bostäder i Orsa

Kontaktperson för uppdraget:

Daniel Nilsson

Daniel Nilsson

Konsult social hållbarhet

Äldres boende i Orsa

Allt fler äldre värdesätter tillgängligheten högt i valet av bostad, så som närhet till butiker, grönområden och rekreationsytor. Med en växande äldre generation i samhället och allt fler äldre som väljer att bo kvar i det ordinära bostadsbeståndet ökar behovet av tillgänglighet. Genom att satsa på förbättrad tillgänglighet i befintligt bestånd ökar möjligheten för äldre personer och personer med funktionsnedsättningar att bo kvar, något som på sikt kan leda till minskade omflyttningar och längre kvarboende. För att förstå hur fastighetsbeståndet i en kommun behöver utvecklas för att möta nuvarande och framtida behov, behövs välgrundade beslutsunderlag. 

2018 såg Orsabostäder ett behov av att analysera och förstå hur de som fastighetsbolag kunde möta framtida behov bland kommunens äldre. Detta innebar att de ville undersöka hur de som fastighetsägare skulle utveckla och renovera sitt bestånd för att tillgodose äldres behov av tillgängliga och trygga bostäder. Inför beslut om utveckling av fastighetsbeståndet, fick Urban Utveckling i uppdrag att ta fram ett välgrundat beslutsunderlag. Underlaget skulle visa på såväl demografiska trender och analys, som utvärdering av fastigheternas tillgänglighet och möjligheter till anpassning av befintligt bestånd. För att beslutsunderlaget skulle vara välgrundat, innefattade analysen även en marknadsundersökning bland äldre i Orsa kommun. Syftet var att kartlägga och förstå boendepreferenser hos äldre i kommunen. Underlaget skulle ligga till grund för beslut om ett nytt eventuellt trygghetsboende i kommunen, men även visa på hur Orsabostäders befintliga bostadsbestånd kan möta de framtida behoven i kommunen. 

Uppdraget innefattade en tillgänglighetsinventering av bostadsbeståndet, en enkätundersökning och spontanintervjuer med invånare i Orsa kommun, samt en demografiska analys av såväl historisk som framtidsutveckling. Behovsanalysen tydliggjorde för vilka behov och möjligheter som fanns för utveckling av bostadsbeståndet. Marknadsundersökningen tydliggjorde för intresset som fanns för trygghetsboende, samtidigt som underlaget även kunde visa på betalningsviljan för denna typ av boende. Mot bakgrund av det beslutsunderlag som Urban Utveckling tog fram, kunde Orsabostäder ta ett välgrundat beslut. Underlaget visade på ett behovet av nytt äldreboende, och därtill möjligheter för Orsabostäder att arbeta med det befintliga beståndet för att möjliggöra för fler att kunna bo kvar i sina nuvarande bostäder. Genom att komplettera och utveckla befintligt bostadsbestånd, skapas många positiva effekter ur såväl ekonomisk som socialt perspektiv. 

Låt oss jobba tillsammans!

Letar ni efter en samarbetspartner till ert kommande arbete? Hör av er!