Tillgänglighet och äldres boende

Tillgänglighet och äldres boende

Vi utvecklar tillgängligheten i den fysiska miljön genom tillgänglighetsinventeringar, analyser och åtgärdsförslag.

Allt fler värdesätter tillgängligheten högt i valet av bostad, så som närhet till butiker, grönområden och rekreationsytor. Tillgänglighetsarbetet kan ofta upplevas betungande i både tid och kostnad, men i de allra flesta fall finns relativt enkla och kostnadseffektiva åtgärder som stärker tillgängligheten, särskilt i samband med att det äldre fastighetsbeståndet rustas upp. Med en växande äldre generation i samhället och allt fler äldre som väljer att bo kvar i det ordinära bostadsbeståndet ökar behovet av tillgänglighet. Genom att satsa på förbättrad tillgänglighet i fastigheterna ökar möjligheten för äldre personer och personer med funktionsnedsättningar att bo kvar. Detta kan på sikt leda till minskade omflyttningar och längre kvarboende, vilket är positivt och lönsamt för både fastighetsägare och samhället i stort.

Läs med om hur vi arbetar med äldres boende!

Exempel på tjänster:

Vi har stor erfarenhet av att utföra tillgänglighetsinventeringar, åtgärdsplaner och analyser av fysisk tillgänglighet i boendemiljöer och har genomfört ett trettiotal tillgänglighetsinventeringar. Vi använder vanligtvis TIBB som inventeringsverktyg, som är ett speciellt framtaget verktyg för inventering av tillgängligheten i och kring flerbostadshus. Med vår kompetens och väl utarbetade rutiner förmedlar vi kunskap anpassad efter kundens och platsens förutsättningar och behov. Oavsett vilket skede ni är i kan vi vara ett stöd i tillgänglighetsarbetet och komma med kloka råd och förslag för att ni kostnadseffektivt ska nå nästa steg mot målet att skapa attraktivare och tillgängligare boendemiljöer. Vi kan både vara rådgivande under delar av arbetet eller ta ett helhetsgrepp genom hela processen.
Vi erbjuder stöd till kommuner för att utreda nuvarande och framtida behov av tillgängliga bostäder för äldre genom att genomföra analyser utifrån statistik, befolkningsprognoser och tidigare inventeringar. En sådan behovsanalys underlättar för kommunen att ta väl grundade beslut om hur och var bostadsbyggandet ska ske framöver. Våra analyser fungerar som ett underlag till den bostadsförsörjningsplan som kommunen är ålagda att ta fram för varje ny mandatperiod. Syftet med denna typ av underlag är delvis att utveckla ny kunskap om hur det befintliga bostadsbeståndet kan användas och utvecklas för dem som inte vill eller behöver bo i särskilt boende, men också som ett sätt att kartlägga om och i sådana fall var det kommer behövas ett tillskott av fler tillgängliga och trygga bostäder för äldre i kommunen.
Vi genomför lagstadgade inventeringar av enkelt avhjälpta hinder vid publika lokaler och andra offentliga miljöer. Vi erbjuder såväl övergripande kartläggningar i kommunen som utvärderingar av enstaka lokaler och kan ta fram åtgärdsförslag för dessa som är anpassade, prioriterade och tydligt utformade efter era lokala förutsättningar. Vi hjälper er ta fram en plan för hur och i vilken ordning hindren bör avhjälpas för att de anpassningar som görs blir användbara för brukaren och överensstämmer med gällande regelverk.
Vi erbjuder utbildningstillfällen där vi inspirerar kring tillgänglighetsfrågan och vilka metoder som kan användas för att genomföra en tillgänglighetsinventering. Utbildningen möjliggör för bostadsbolag och kommuner som vill utföra tillgänglighetsinventeringar med egen personal att kunna genomföra arbetet självständigt. Utbildningen ger också personalen en ökad förståelse för tillgänglighet ur olika perspektiv och vilka problem man kan stöta på i arbetet.

Tillgänglighet och äldres boende

Vi utvecklar tillgängligheten i den fysiska miljön genom tillgänglighetsinventeringar, analyser och åtgärdsförslag.

Allt fler värdesätter tillgängligheten högt i valet av bostad, så som närhet till butiker, grönområden och rekreationsytor. Tillgänglighetsarbetet kan ofta upplevas betungande i både tid och kostnad, men i de allra flesta fall finns relativt enkla och kostnadseffektiva åtgärder som stärker tillgängligheten, särskilt i samband med att det äldre fastighetsbeståndet rustas upp. Med en växande äldre generation i samhället och allt fler äldre som väljer att bo kvar i det ordinära bostadsbeståndet ökar behovet av tillgänglighet. Genom att satsa på förbättrad tillgänglighet i fastigheterna ökar möjligheten för äldre personer och personer med funktionsnedsättningar att bo kvar. Detta kan på sikt leda till minskade omflyttningar och längre kvarboende, vilket är positivt och lönsamt för både fastighetsägare och samhället i stort.

Läs med om hur vi arbetar med äldres boende!

Exempel på tjänster:

Vi har stor erfarenhet av att utföra tillgänglighetsinventeringar, åtgärdsplaner och analyser av fysisk tillgänglighet i boendemiljöer och har genomfört ett trettiotal tillgänglighetsinventeringar. Vi använder vanligtvis TIBB som inventeringsverktyg, som är ett speciellt framtaget verktyg för inventering av tillgängligheten i och kring flerbostadshus. Med vår kompetens och väl utarbetade rutiner förmedlar vi kunskap anpassad efter kundens och platsens förutsättningar och behov. Oavsett vilket skede ni är i kan vi vara ett stöd i tillgänglighetsarbetet och komma med kloka råd och förslag för att ni kostnadseffektivt ska nå nästa steg mot målet att skapa attraktivare och tillgängligare boendemiljöer. Vi kan både vara rådgivande under delar av arbetet eller ta ett helhetsgrepp genom hela processen.
Vi erbjuder stöd till kommuner för att utreda nuvarande och framtida behov av tillgängliga bostäder för äldre genom att genomföra analyser utifrån statistik, befolkningsprognoser och tidigare inventeringar. En sådan behovsanalys underlättar för kommunen att ta väl grundade beslut om hur och var bostadsbyggandet ska ske framöver. Våra analyser fungerar som ett underlag till den bostadsförsörjningsplan som kommunen är ålagda att ta fram för varje ny mandatperiod. Syftet med denna typ av underlag är delvis att utveckla ny kunskap om hur det befintliga bostadsbeståndet kan användas och utvecklas för dem som inte vill eller behöver bo i särskilt boende, men också som ett sätt att kartlägga om och i sådana fall var det kommer behövas ett tillskott av fler tillgängliga och trygga bostäder för äldre i kommunen.
Vi genomför lagstadgade inventeringar av enkelt avhjälpta hinder vid publika lokaler och andra offentliga miljöer. Vi erbjuder såväl övergripande kartläggningar i kommunen som utvärderingar av enstaka lokaler och kan ta fram åtgärdsförslag för dessa som är anpassade, prioriterade och tydligt utformade efter era lokala förutsättningar. Vi hjälper er ta fram en plan för hur och i vilken ordning hindren bör avhjälpas för att de anpassningar som görs blir användbara för brukaren och överensstämmer med gällande regelverk.
Vi erbjuder utbildningstillfällen där vi inspirerar kring tillgänglighetsfrågan och vilka metoder som kan användas för att genomföra en tillgänglighetsinventering. Utbildningen möjliggör för bostadsbolag och kommuner som vill utföra tillgänglighetsinventeringar med egen personal att kunna genomföra arbetet självständigt. Utbildningen ger också personalen en ökad förståelse för tillgänglighet ur olika perspektiv och vilka problem man kan stöta på i arbetet.

Vill du veta mer?

Kontakta Daniel Nilsson för mer information.