Översiktsplanering (ÖP)

Enligt plan- och bygglagen 3 kap. ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som anger den övergripande synen för hur mark och vatten ska användas, utvecklas och bevaras. I översiktsplanen ska kommunen redovisa allmänna intressen och särskilt redovisa riksintressen.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men vägledande vid framtida utveckling av mark och vatten. Det är ett strategiskt dokument där kommunens vision framgår tydligt.

Fördjupad översiktsplan (FÖP)

Förändringarna i samhället sker snabbt och översiktsplanen revideras med jämna mellanrum. Ibland är det befogat att göra tillägg eller fördjupningar i översiktsplanen. En så kallad fördjupad översiktsplan (FÖP) kan göras. I en sådan har en geografisk avgränsning gjorts och planerna för områden redovisas mer detaljerat. Boverket föreslår att sådana fördjupningar kan vara lämpliga i stadsdelar, tätorter, kustområden och externhandel/verksamhetsområden, turistanläggningar och komplexa kulturlandskap.

För att hålla översiktsplanen aktuell kan tillägg göras som lyfter fram en särskild fråga.

Stockholms översiktsplan

Läs om Stockholms översiktsplan.

Länkar

Mer om Översiktsplanering i Plan- och bygglagen på Riksdagen.se

Mer om översiktsplanering hos Boverket