Tillgänglighetsinventering i Skellefteå kommun

Urban Utveckling har fått i uppdrag av Skellefteå kommun att utföra en inventering av tillgängligheten i flerbostadshus. Inventeringen ska ge en helhetsbild om bostäderna och dess funktion för personer med funktionsnedsättning. Med tillgänglighetsinventering menas att möjligheten att ta sig fram med rollator och rullstol i bostadsområdena kommer att bedömas. Såväl gårdar, parkeringar och andra allmänna utrymmen kommer att inventeras. Projektet ska ge Skellefteå kommun en ökad förståelse för hur fastigheterna kan utvecklas för att underlätta boendet för alla. Urban Utveckling kommer att presentera resultatet senare i höst.

 

 

Regeringsupprag om ökat småhusbyggande slutfört! Delrapport 2 publiceras här!

På uppdrag av Boverkets analysavdelning har Urban Utveckling arbetat fram en av tre delar i regeringsuppdraget Att utreda behovet av och förutsättningar för ett ökat byggande av småhus i storstadsregionerna.  Vår delrapport redovisar fördjupade studier i två kategorier. Först och främst undersöks förutsättningar för ökat byggande av småhus i områden med utbrett utanförskap, och vilka mervärden detta kan skapa i termer av blandade upplåtelseformer, ökad integration och minskad segregation. Den andra kategorin för studien har berört det vi kallar för alternativa småhus i alternativa lägen, det vill säga småhus på tak, på vatten eller på platser som på olika sätt saknar värdeskapande användningsområden. Exempel på projekt som utmanar bilden av det traditionella småhuset och visar på kreativt markutnyttjande i mer eller mindre centrala lägen lyfts fram.

 

 

 

 

För mer information kontakta vilhelm.meyer@urbanutveckling.se

Våra senaste uppdateringar:

Har du några frågor?

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.