Utredning förutsättningar för social bro

Utredning kring förutsättningar för social bro mellan Rinkeby och Ursvik

Uppdrag: I samband med sammankopplingen av stadsdelarna Rinkeby och Ursvik genom en gång-, cykel- och bussbro över Ulvsundavägen utredde Urban Utveckling förutsättningarna för att även skapa en social bro stadsdelarna emellan. Uppdraget genomfördes för Sundbybergs stad. 

Vad gjorde Urban Utveckling?

Statistikstudier → Utreda parametrar som medellivslängd, självskattad hälsa, ohälsotal, tandhälsa, socioekonomi, utbildningsnivå, försörjning med mera. 

Kartläggning kulturella resurser → Genomfördes med syfte att identifiera kopplingar och potentiella kopplingar över stadsdelsgränsen. Även myndigheter och näringsliv kartlades. 

Dialog → Fördes med företrädare för idrottsföreningar, kulturföreningar, religiösa föreningar, näringsliv med mera. 

Viktiga sociala kopplingar identifierades och analyserades utifrån potential att stärkas, och andra möjliga framtida sociala kopplingar identifierades. Även diskussioner om utvecklingen av stadsdelarnas centrumutveckling diskuterades med berörda fastighetsägare. 

Resultat:

Utfallet av utredningen bestod i att identifiera och synliggöra ett flertal befintliga sociala kopplingar, vilka var:

  • Tävlingen Dream Callenge → Arrangeras av tankesmedjan A Million Minds, där ungas egenmakt, framtidsplanering och privatekonomi står i fokus. I processen praktiseras en form av mentorskap med medarbetare från olika samarbetspartners, bland annat SEB i Rissne, som angränsar till Ursvik.
  • Rotary nya Järva → Syftar till att skapa nätverk för företagande med fokusområdena företagande, hälsa och utbildning. 
  • Islamiska kulturcenters Moské vid Rinkeby torg → Har flertalet medlemmar som bor i Hallonbergen och Rissne som skapar en social koppling mellan kommunerna. 
  • Al kowneyn → Förening där viktig kompetens finns gällande att föra dialog mellan grupper med olika socioekonomiska förutsättningar. 

Verksamheter med stor potential att utvecklas till en del av sociala bron mellan stadsdelarna: 

  • Ungdomsföreningen Nätverket → Arbetar för ungdomars framtid och har uttryckt intresse av att utöka sitt upptagningsområde över kommungränsen.
  • Rinkeby-TV → Förening där ungdomar skapar och sänder webb-tv ser möjligheter till samarbeten stadsdelarna emellan alternativt utökat upptagningsområde för medlemmar. 
  • Stiftelsen Good Sport → Arbetar med många olika projket som syftar till att stärka integration med hjälp av sport. De driver projektet Skolträffen, där möten arrangeras mellan olika skolor i socioekonomiskt utsatta områden, för att förebygga och minska fördomar. 

“Vi anlitade Urban Utveckling på grund av deras breda kompetens på att mobilisera och hitta parter på lokal nivå då det inte alltid är lätt att hitta rätt kompetens för sådana projekt. Vi tycker att samarbetet gick effektivt och kartläggningen levererades snabbt och var ett bra underlag för projektsamverkan”

Kontaktpersoner för uppdraget:

Låt oss jobba tillsammans!

Letar ni efter en samarbetspartner till ert kommande arbete? Hör av er!