Sociala analyser

Sociala analyser

För oss på Urban Utveckling handlar social hållbarhet om att skapa jämlika och likvärdiga förutsättningar för samhällets alla individer, och genom detta minska och motverka segregation och utanförskap. Den socialt hållbara platsen främjar goda livsvillkor, bidrar till jämställda villkor, och ger individer likvärdiga förutsättningar. För att skapa en socialt hållbar stadsdelsutveckling måste platsens och medborgarnas unika förutsättningar och behov förstås. Genom sociala analyser ges kunskap om hur den socialt hållbara utvecklingen sker. 

Urban Utveckling har lång erfarenhet av att analysera och förstå den sociala dimensionen i stadsdelsutvecklingen, och har särskild expertis om hur social hållbarhet skapas på platser med socioekonomiska utmaningar. Vi deltar i hela samhällsutvecklingsprocessen, och genom våra analyser erbjuder vi en djup förkunskap inför processens olika skeden, men ger även praktiknära kunskap om implementering, metoder och effekter av processens utfall. I vårt arbete beaktar vi medborgarnas, aktörernas och platsens förutsättningar, behov och möjligheter för att skapa en nära lokal förankring, något som är en förutsättning för ett lyckat resultat. 

Våra kartläggningar och analyser ligger till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet och skapar förutsättningar för en långsiktighet och hållbarhet i de kommande insatserna. En väl genomförd analys och kartläggning skapar en god grund för att förstå utanförskapet och segregationen lokalt, identifiera nyckelfaktorer för insatser och med ett långsiktigt förhållningssätt bryta segregationen. Vi tar fram gedigna planeringsunderlag som skapar förutsättningar för att projekten ska bli såväl långsiktigt hållbara och framgångsrika, som socialt som ekonomiskt.

Läs mer om sociala analyser vi genomfört!

Exempel på tjänster:

Analyser och kartläggningar av segregation

Vi gör analyser och ger förslag för en socialt hållbar utveckling av kommuner, platser och stadsdelar.

Segregation handlar om hur människor lever och förhåller sig till varandra, och är med det sagt relationell. För att kunna arbeta mot segregationen krävs därför en förståelse för hur den kommer till uttryck på en specifik plats, stadsdel, bostadsområde eller kommun. Utmaningarna och förutsättningarna kan variera stort mellan olika områden och platser, och för att förstå hur segregationen i samhället ser ut, är det därför viktigt att skapa en god förståelse för de platsspecifika förutsättningarna, såväl som möjligheterna.

Urban Utveckling har gedigen kunskap och lång erfarenhet av analyser och kartläggningar gällande utmaningar och möjligheter i socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Vi vågar säga detta eftersom vi bland annat har genomfört över 100 uppdrag på plats i socioekonomiskt utsatta bostadsområden.

Kartläggningarna ligger till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet och skapar förutsättningar för en långsiktighet och hållbarhet i de kommande insatserna. En väl genomförd kartläggning skapar en god grund för att förstå segregationen lokalt, identifiera nyckelfaktorer för insatser och med ett långsiktigt förhållningssätt bryta segregationen. Vi tar fram gedigna planeringsunderlag som skapar förutsättningar för att projekten blir långsiktigt hållbara och framgångsrika, så väl socialt som ekonomiskt.

Exempel på tjänster:

Vi berättar gärna mer!

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.