Föreläsningar

Föreläsningar

Vi delar gärna med oss av den kunskap vi byggt upp under åren

Kontakta oss för att diskutera vad just ni vill få fördjupad kunskap om. Vi skräddarsyr utbildningen efter just era behov, men kan även tala utifrån några av de ämnen som är aktuella för oss just nu:

Denna heldagsutbildning syftar till att ge dig som arbetar med frågor som berör brottslighet och trygghet en djupare förståelse kring det förebyggande arbetets betydelse, och hur man arbetar målinriktat och utvärderar insatser. Från och med juli 2023 är brottsförebyggande arbete ett lagkrav för Sveriges kommuner. På denna utbildning kommer du kommer att få med dig kunskap och verktyg för att lyckas med det brottsförebyggande arbetet och uppfylla lagstiftningen. Du kommer även få ta del av inspirerande exempel från verkligheten på brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser, och vilka resultat de givit.

Denna utbildning handlar om hur du kan arbeta metodiskt och långsiktigt med att stärka och lyfta bostadsområden med socioekonomiska utmaningar. Du får lära dig hur du kartlägger områdets utmaningar och sätter mål. Vi går igenom hur du utifrån konkreta metoder och modeller kan arbeta utifrån områdets specifika behov och förutsättningar. Du får också lära dig hur utvecklingen i bostadsområdet kan mätas och utvärderas.

Denna utbildning handlar om hur du arbetar med platssamverkan i praktiken. Genom platssamverkan mellan kommun, polis, fastighetsägare, det lokala näringslivet, civilsamhället och andra aktörer kan tryggheten, trivseln och attraktionskraften öka i områden med socioekonomiska utmaningar. Du får lära dig olika metoder som kan användas beroende på platsens specifika förutsättningar och utmaningar, samt lära dig hur du identifierar nyckelfaktorer för att lyckas. Vi går även igenom hur du kan arbeta med utredningar, kartläggningar, nollmätning och uppföljning av effekterna av samverkansarbetet.

Denna utbildning ger dig en ökad kunskap om vad som är aktuellt inom områdesutveckling, med tonvikt på positiv och förebyggande utveckling av bostadsområden. Under utbildningen går vi igenom olika modeller och förutsättningar för samverkan, samt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i teori och praktik. Du ges även en inblick i erfarenheter från områden där insatser kommit försent. 

Kommande föreläsningar:

8 februari 2023 - Brottsförebyggande åtgärder enligt nya lagen - skapa trygghet i bostadsområden och stadsde

Brottslighet och otrygghet ligger högt upp på den politiska agendan och från och med juli 2023 är brottsförebyggande arbete ett lagkrav för Sveriges kommuner. Den här utbildningen ger dig kunskapen och verktygen för att lyckas med det brottsförebyggande arbetet och uppfylla lagstiftningen. Du får både de teoretiska grunderna, de praktiska verktygen, inspirerande exemplen och hur du utvärderar era insatser

10 oktober 2023 - Att lyfta områden med socioekonomiska utmaningar – metoder och tillvägagångssätt

Denna utbildning handlar om hur du kan arbeta metodiskt och långsiktigt med att stärka och lyfta bostadsområden med socioekonomiska utmaningar. Du får lära dig hur du kartlägger områdets utmaningar och sätter mål. Vi går igenom hur du utifrån konkreta metoder och modeller kan arbeta utifrån områdets specifika behov och förutsättningar. Du får också lära dig hur utvecklingen i bostadsområdet kan mätas och utvärderas.

Föreläsningar

Vi delar gärna med oss av den kunskap vi byggt upp under åren

Kontakta oss för att diskutera vad just ni vill få fördjupad kunskap, vi skräddarsyr utbildningen efter just era behov. Vi kan även tala utifrån några av de ämnen som är aktuella för oss just nu:
En ambitionshöjning för att öka trygghet och trivsel i ett område kräver oftast samverkan mellan olika parter. Urban Utveckling har varit delaktiga i utvecklingen och driften av fyra fastighetsägarföreningar i Stockholm. Föreningarna samlar majoriteten av fastighetsägarna i området och samverkar sedan med kommunens olika förvaltningar och Polisen. Under föreläsningen går vi igenom hur en förening byggs upp, hur långsiktiga förutsättningar skapas och ger exempel på framgångsrika insatser som genomförts i de föreningar som vi verkar i.
Urban Utveckling har de senaste två åren genomfört ett 40-tal boendedialoger i samband med utemiljöupprustning i socioekonomiskt utsatta områden. Vår erfarenhet är att med en rätt genomförd, kan dialog underlätta för fastighetsägare att hantera de olika intressen och åsikter som finns bland de boende, samtidigt som förståelsen för varandra ökar och en god relation skapas. Boendedialog kan även vara ett framgångsrikt verktyg för att lösa utmaningar med sophantering, otillåten trafik i bostadsområdet eller oro inför om- och nybyggnation. Under föreläsningen berättar vi om de olika metoder vi använder oss av för att samla en bred representation. Vi tar upp både framgångsfaktorer och felsteg och rustar er med bra verktyg för att själva utveckla området tillsammans med era hyresgäster.
Med finansiering från Brottsförebyggande rådet har vi haft möjligheten att genomföra flertalet mer omfattande utvärderingar. En av dessa syftade till att utvärdera hur upplevd trygghet och brottsförebyggande åtgärder i förortscentrum kan kopplas till faktorer i den fysiska miljön. Under föreläsningen går vi igenom hur det går att förhålla sig till den diskrepans mellan brottsförebyggande och trygghetsfrämjande åtgärder som anses uppstå när brottsprevention blir en fråga om social exkludering, medan trygghetsfrämjande är en fråga om social inkludering. Vi redovisar även de tio platsernas olika karaktärsdrag och de slutsatser som kunnat dras i utvärderingen.
Denna heldagsutbildning handlar om hur ni kan arbeta metodiskt och långsiktigt med att lyfta socialt utsatta bostadsområden. Ni får lära er hur ni kartlägger ett områdes utmaningar och problem, väljer vad ni ska fokusera på, olika konkreta metoder och tillvägagångssätt för att hantera utmaningarna genom delaktighet och dialog, arbeta med samverkan och brottsförebyggande åtgärder. Vi har lång erfarenhet av att arbeta i socialt utsatta bostadsområden och har genomfört kartläggningar, dialoger och trygghetsåtgärder i stadsdelar över hela landet. Vi arbetar även löpande med frågorna i flera fastighetsägarföreningar.

Kommande föreläsningar:

13 oktober 2021 - Platssamverkan i praktiken – så ökar du tryggheten i socialt utsatta områden

Genom platssamverkan mellan kommun, polis, fastighetsägare, det lokala näringslivet, civilsamhället och andra aktörer kan tryggheten och attraktionskraften öka i socioekonomiskt utsatta områden. Denna utbildning handlar om hur du arbetar med platssamverkan i praktiken. Du får lära dig olika metoder som kan användas beroende på platsens specifika förutsättningar, utmaningar och hur du identifierar nyckelfaktorer för att lyckas. Vi går även igenom hur du kan arbeta med utredningar, kartläggningar, nollmätning och uppföljning av effekterna av samverkansarbetet.

September – oktober 2021

Välkommen till vår heldagsutbildning i att arbeta strategiskt, metodiskt och långsiktigt med att lyfta socialt utsatta bostadsområden. Du får lära dig hur du kartlägger ett områdes utmaningar och problem, väljer vad du ska fokusera på, olika konkreta metoder och tillvägagångssätt för att hantera problemen genom delaktighet och dialog, arbeta med samverkan och brottsförebyggande åtgärder.

Vill du boka en föreläsning?

Tveka inte att kontakta oss, vi delar gärna med oss av den kunskap vi byggt under åren.