Agenda 21

Rapport från FN:s konferens i Rio de Janeiro år 1992, vilken fastlägger ett handlingsprogram för det 21:a århundradet avseende en världsomfattande hållbar utveckling så som hur globala miljöproblem ska hanteras och fattigdom bekämpas.

I arbetet med Agenda 21 är ett lokalt medborgarengagemang viktigt och den bör implementeras på ett globalt, nationellt och lokalt plan. Det innebär att alla kommuner i Sverige ska ha sin egen Agenda 21.

 
Källa:  Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.  United Nation. 2009. Agenda 21.