Boendedialoger med Haninge Bostäder

Haninge Bostäder planerar för att utveckla utemiljön på Moränvägen i Jordbro. Utvecklingen ska bidra till ökad trivsel, trygghet och fortsätta bjuda in boende att vistas ute i grönska som bidrar till såväl en socialt som miljömässigt hållbar boendemiljö. I planeringsfasen har det varit viktigt att involvera de personer som utvecklingen är till för – boende i Jordbro. Därför anlitades Urban Utveckling av Haninge Bostäder för att hålla i dialoger med hyresgästerna i kvarteret. Detta har skett genom ett antal träffar på respektive innergård i kvarteret samt en digital enkät för dem som inte hade möjlighet, eller ville, delta vid de fysiska dialogtillfällena. Vi agerar också processtöd för att säkerställa att projektet efterlever de mål som har satts upp kopplat till biologisk mångfald, dagvattenhantering, och ett behagligt mikroklimat på innergårdarna.

Genom att involvera boende i utvecklingen av bostadsområden stärks inte enbart relationer mellan hyresvärd och hyresgäst, men utvecklingen förankras även hos de personer som kommer att nyttja platsen. Den lokala kunskapen om området tas tillvara på, och utvecklingen får goda möjligheter till att långsiktigt bli hållbar. I dialogprocesser är det viktigt att beakta målgruppen, och hur gruppen bäst blir väl representerad. Urban Utveckling har lång erfarenhet av att använda en rad olika metoder för att på bästa sätt ta fram ett underlag med god representation. En väl genomförd dialog skapar en positiv utveckling genom det långsiktiga förtroende, tillit och kollektiva förmåga som byggs upp i området.

Områdesbild från Jordbro

Våra senaste uppdateringar:

Har du några frågor?

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.