Demografi

Läran om befolkningen. Inom demografin studeras befolkningens storlek, sammansättning, geografiska fördelning samt framtida utveckling med hänsyn till antal födslar, dödsfall, inflyttning och utflyttning. Demografisk analys är en utveckling av begreppet och syftar till att se kopplingen mellan samhällsutvecklingen och exempelvis barnafödande och åldersstruktur.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.

Statistiska centralbyrån 2014, Demografisk analys