Ekologi

Läran om samspelet mellan levande organismer och dess omgivning. Alla organismer befinner sig i ett tillstånd mellan icke-levande (abiotiska) och levande (biotiska) omvärldsfaktorer, så som temperatur, nederbörd och bytesdjur.

Först under slutet på 1900-talet fick ekologin ta plats i samhället. Det ämne inom ekologin som kanske är mest uppmärksammat är klimatförändringarnas påverkan på växter och djur.

Det finns många olika forskningsinriktningar inom ekologin och några exempel är; autekologi som handlar om den enskilda individens eller artens relationer till omvärlden och populationsekologi handlar om de inbördes förhållandena inom en art, så som fortplantning och dödlighet.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.

Nationalencyklopedin