K-värde

Mått inom centralortsteorin som anger antal orter som betjänas av närmsta större centralort.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.