Kartläggning brottslighet och trygghet

Att göra en kartläggning av förekomsten av brott och nivån av trygghet utgör grunden i ett kunskapsbaserat och systematiskt brottsförebyggande arbete. Kartläggning avser en metodisk datainsamling inom ett avgränsat geografiskt område och befolkningsgrupp, dess förekomst av brott och nivån av trygghet. Kartläggningen bör även innehålla information om potentiella risk- och skyddsfaktorer för brott och otrygghet. Syftet är att identifiera förekomsten av brottsligheten, dess karaktär och frekvens, samt ringa in i vilket eller vilka sammanhang den sker. Kartläggningen utgör grunden i att identifiera en problembild och för att kunna följa upp och utvärdera insatser.  

Läs mer om hur vi kan stötta er i arbetet med att kartlägga tryggheten

Trygghet och brottsförebyggande

Urban Utveckling har lång erfarenhet av det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet i bostadsområden.