Lägesbild brottslighet och trygghet

Lägesbilden är en sammanställning av resultatet av kartläggningen och redogör för vilka platser som är särskilt problematiska ur ett trygghets- och säkerhetsperspektiv och vilken typ av brottslighet som är vanligast förekommande. Lägesbilden bör även innehålla en jämförelse med referensdata och titta på utvecklingen över tid för att visa trender, samt i vissa fall inkludera prognoser eller fördjupningar om vissa delar. Lägesbilden utgör grunden för det lokala strategiska brottsförebyggande arbetet och utgör ett underlag för vilka åtgärder som bedöms relevanta. 

Vill ni veta mer om hur vi kan stötta er i ert trygghetsarbete?

Trygghet och brottsförebyggande

Urban Utveckling har lång erfarenhet av det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet i bostadsområden.