Konsekvensanalys

Enligt lag måste en konsekvensanalys göras i planeringsprocessen för att peka på följderna av ett planförslag. Följderna kan handla om miljön eller sociala förhållanden.

Källa: Nyström, Jan, Planeringens grunder: en översikt, 2., [rev. och utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2003