Medborgardialog definition

Att arbeta med medborgardialog kan göras både inför politiska beslut och i olika planeringsprocesser. Medborgardialoger är viktiga för den lokala demokratins utveckling, och ger medborgare möjligheten att delta i planerings- och utvecklingsarbete som påverkar dem. Även om politiker i kommunen har det yttersta ansvaret, är medborgardialoger viktiga för att förankra, men även säkerställa att den utveckling som ske stämmer överens med de lokala behoven. Genom att lyssna på medborgarna och beakta deras tankar, förslag och åsikter kan utvecklingsarbetet förankras, och risken för eventuellt överklaganden blir mindre.

En vanligt förekommande utmaning vid medborgardialoger är representativiteten, vilket innebär att de grupper som finns på platsen eller i samhället även ska finnas representerade vid dialogerna. Vissa samhällsgrupper kan vara svåra att nå ut till av olika anledningar, vilket riskerar att underlaget som samlas in, inte representerar hur medborgarnas åsikter ser ut. Medborgardialoger kan även vara en metod för att förstå hur invånares uppfattning om sitt område ser ut, något som bland annat Stockholm stad har gjort för att samla in medborgares åsikter om sina bostadsområden i specifika stadsdelar.

Urban Utveckling har under lång tid beprövat metoder för att stötta kommuner med samla in den lokala kunskap som finns, och fånga upp de tankar och idéer som kan underlätta arbetsprocessen för kommunen. Vi har stor erfarenhet av att identifiera samhällsgrupper som är svårare att nå, och kan anpassa våra metoder för att även kunna fånga upp dessa grupps kunskap. 

Läs gärna mer om hur vi på Urban Utveckling arbetar med medborgardialoger!

 

Medborgardialog

Vi arbetar med boendedialog och medborgardialog, kunskapen finns hos invånarna i området.