Riksintresse

Ett område som identifierats som ett riksintresse ska så långt det är möjligt skyddas mot åtgärder som kan ge större skada på dess värde. Områden som är av riksintresse för friluftsliv, kulturmiljövård eller naturvård skyddas därigenom mot åtgärder som kan ge skada på dess natur- eller kulturmiljö. Skyddet av riksintressen regleras i miljöbalken. 

Källa & läs mer:

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/samhallsplanering/riksintresse/ 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/riksintressen/