Samhällsplanering som begrepp

Samhällsplaneringen bygger på ämnet kulturgeografi till skillnad från stadsplaneringen som oftast kopplas samman med ämnet arkitektur. Samhällsplanering är övergripande och generell i sin inriktning och innehåller mycket samhällsvetenskaplig kunskap. Den tar ett helhetsgrepp om planeringen genom att samordna olika specialområden och identifiera problem och utmaningar.

Målet med samhällsplaneringen kan sägas vara hållbar utveckling. För det krävs att alla delar av vårt samhälle fungerar parallellt, effektivt och energisnålt. Samhällsplaneringen är värdefull i alla led av utveckling och planering på såväl lokal som global nivå. Avvägningar mellan olika intressen måste nämligen alltid göras.

Urban Utveckling arbetar med samhällsplanering.