Vektordata

Digitala kartdata uppbyggda av linjer (vektorer) och punkter.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.