Kommunal organisation

Kommunallagen reglerar kommunernas demokratiska arbete. Enligt lagen har kommunerna rätt att själva besluta om det som har allmänt intresse, det vill säga de frågor som anknyter till kommunens område och kommuninvånarna. Kommunerna har till exempel planmonopol, vilket innebär att kommunen ensam ansvarar för planläggningen av mark och vatten i kommunen.

Kommunernas organisation varierar något men de är uppbyggda på samma sätt utifrån en politisk organisation. Kommunfullmäktig (KF) har det övergripande ansvaret för kommunen. I kommunfullmäktige sitter förtroendevalda representanter för kommunen.

Kommunstyrelsen (KS) är den organisation som verkställer det som kommunfullmäktige beslutar. Ledamöterna i kommunstyrelsen väljs av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige jämförs ibland med landets riksdag och kommunstyrelsen med regeringen. Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens förvaltning och har uppsikt över nämndernas arbete.

På kommunledningskontoret sitter de tjänstemän som stöttar kommunstyrelsen arbete. Under kommunstyrelsen finns nämnder som sköter åtaganden i olika verksamhetsområden som exempelvis utbildning, stadsbyggnad och sociala frågor. Hur de är uppdelade varierar i olika kommuner. Till varje nämnd finns en verkställande fackförvaltning där det jobbar tjänstemän.

Läs mer hos Regeringen.

Kommunala fackförvaltningar

Som samhällsplanerare kommer man ofta i kontakt med kommunens olika fackförvaltningar. Exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret är två förvaltningar som ofta är delaktiga i diskussioner kring fysisk planering.

Exploateringskontor

Inom den kommunala organisationen finns ett exploateringskontor. Kontoret eller avdelningen kan ha andra benämning i olika kommuner, exempelvis mark- och exploateringskontor. Ett exploateringskontor leder arbetet med att förvalta, utveckla och exploatera kommunens mark.

Stadsbyggnadskontor

Stadsbyggnadskontor är ett vanligt namn på den kommunala förvaltning som ansvarar för planeringen av mark och vatten i kommunen. Andra namn på samma förvaltning kan vara bygg- och miljökontor, stadsarkitektkontor eller samhällsbyggnadskontor. Här hanteras frågor om exempelvis fysisk planering och bygglov. Miljöfrågor hanteras i vissa fall även på stadsbyggnadskontoret, om de inte har en egen förvaltning. På stadsbyggnadskontoret arbetar bland andra stadsarkitekterplanarkitekter, planhandläggare, samhällplanerarestadsplanerare, parkingenjörer och bygglovshandläggare. Chefen för stadsbyggnadskontoret har exempelvis titeln stadsbyggnadsdirektör, stadsplanedirektör eller stadsbyggnadschef.

Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad bildades 1955 och finns i Tekniska nämndhuset på Fleminggatan 4. Arbetet på kontoret leds av stadsbyggnadsdirektören. Stadsbyggnadskontoret lyder under stadsbyggnadsnämnden som leds av stadsbyggnadsborgarrådet.