Platssamverkan

Vi hjälper kommuner med att starta platssamverkan

Platssamverkan handlar om att samla olika aktörer och deras specifika resurser, kompetenser och kunskaper för att arbeta med trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder på en geografiskt avgränsad plats. Platsen utgörs ofta av ett centrumnära område men kan ibland innefatta större bostadsområden eller en hel stadsdel. Det är platsens avgränsning och syftet med samverkan som avgör vilka aktörer som bör delta i samverkansformen men de deltagande aktörerna bör ha rådighet att arbeta mot hela eller delar av målbilden.

Syftet med den lokala platssamverkan kan se olika ut beroende på problembild och lokala förutsättningar, några vanligt förekommande mål med att initiera platssamverkan är att:

  • Stärka det lokala näringslivet
  • Minska den upplevda otryggheten
  • Arbeta mot öppna drogscener
  • Arbeta med gemensam skötsel och renhållning
  • Öka informationsdelning till polis och kommunala verksamheter

Vi på Urban Utveckling har bred erfarenhet av att vara med i hela processen, från att intresset väcks tills en fungerande platssamverkan är etablerad samt i det fortsatta samverkansarbetet. Vi utgår från ett kunskapsbaserat arbete där lokala lägesbilder utformas utifrån evidens- och erfarenhetsbaserade metoder. Vi kan hjälpa kommuner med kartläggningar över vilka områden som är i behov av platssamverkan. Vi kan även utföra kontinuerliga uppföljningar för att mäta resultatet och anpassa arbetet baserat på det. 

Vi hjälper även kommuner att komma i kontakt med relevanta aktörer och hjälper de i arbetet framåt så att platssamverkan blir lyckad.

Samverkansprocessen

Samverkansprocessen kan beskrivas som ett kretslopp med fem steg. Dessa steg inkluderar initiering av samverkan, planering av samverkan, genomförande av samverkan och tillslut uppföljning av samverkan. Samtliga steg är alla lika viktiga för att få samverkansmodellen att fungera i sin fulla potential. 

Platssamverkan eller BID?

BID – Business Improvement District är en organiserad platssamverkan som syftar till att öka attraktiviteten och fastighetsvärden i området. Modellen bygger på lokalt egagemang där privata och offentliga aktörer arbetar tillsammans för att förbättra och utveckla sitt gemensamma närområde. BIDs är främst fastighetsägardriven, medan platssamverkan i denna bemärkelse drivs av kommunen och deras respektive aktörer. 

Vill du veta mer om hur vi arbetar med platssamverkan? Kontakta oss gärna!

Telefon

08 - 35 43 45

E-post

info@urbanutveckling.se

Vi berättar gärna mer!

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.