Begreppet Områdesutveckling

Områdesutveckling är en process som syftar till att utveckla ett geografiskt avgränsat område utifrån mål som oftast är fastställda av fastighetsägare, kommun och andra aktörer som har rådighet över dess utformning och funktion. Målen kan vara kopplade till en mängd olika faktorer såsom demografi, demokrati, ekologi, hälsa, fastighetsekonomi, socioekonomi, brottslighet och trygghet med mera. Dessa mål och hur de uppnås kan formuleras och omsättas antingen av enskilda aktörer eller i samverkan, läs mer om Fastighetsägarsamarbeten och BID.

Grunden för områdesutveckling läggs genom att skapa sig en nulägesbild över det som ska utvecklas, för att därefter sätta mätbara mål som kan följas och utvärderas över tid. Dessa kan bestå i t.ex. fastighetsvärden, NKI-index, brottsfrekvens, upplevd trygghet, förvärvsfrekvens, medelinkomst, valdeltagande, utbildningsnivå, ohälsotal etc. Övergripande mål för områdesutvecklingen kan även vara att minska socioekonomisk segregation eller att öka tryggheten i bostadsområden. För att uppnå målen med områdesutvecklingen krävs ofta en kombination av sociala insatser där invånare och verksamma involveras på olika sätt, samt insatser där den fysiska miljön förändras för att förebygga lokala problem och främja en viss utveckling. Läs mer om hur Urban Utveckling arbetar med områdesutveckling.