Dagbefolkning

Den mängd människor som vistas i ett område dagtid. En dagbefolkning består av de boende i området, med förutsättning att de inte är bortresta, samt de som pendlar in till området.

 
Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.

 

Decentralisering

Spridning av organisationer, företag, offentlig förvaltning och politisk makt från ett centrum till mindre orter.

Ett exempel på decentralisering i Sverige är kommunaliseringen som skedde i skolan på mitten av 90-talet. Den svenska grundskolan reformerades då och gick från att ha en gemensam läroplan, Läroplan för grundskolan 1980, till Läroplan för det obligatoriska skolväsendet 1994, där varje skola tar fram en lokal kursplan. Styrandet förflyttades då från att ha varit centralt till att bli lokalt.

Decentralisering innefattar tre olika variabler:

  • Reglering - I vilken utsträckning institutioners inflytande bör sträcka sig.
  • Huvudmannaskap - Det administrativa och operativa ansvaret för en verksamhet.
  • Finansiering - Vem står för finansieringen, staten eller kommunen?

Källa:

Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.

Bak, M och Blomberg, S 2007. Decentraliseringen – En jämförande studie mellan den kommunaliserande skolans lokala kursplaner och läroplanen för grundskolan 1980 (Lgr80). Göteborgs Universitet, HT07-2490-01

Pierre, Jon. 2001. Decentralisering, governance och institutionell förändring. I Rothstein, Bo (Red.), Politik som organisation. (Upplaga 3:1). (s.105-126). Stockholm: SNS Förlag.

 

 

Demografi

Läran om befolkningen. Inom demografin studeras befolkningens storlek, sammansättning, geografiska fördelning samt framtida utveckling med hänsyn till antal födslar, dödsfall, inflyttning och utflyttning. Demografisk analys är en utveckling av begreppet och syftar till att se kopplingen mellan samhällsutvecklingen och exempelvis barnafödande och åldersstruktur.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.

Statistiska centralbyrån 2014, Demografisk analys 

 

Dependency ratio

Dependeny ratio betyder beroendefrekvens och är ett mått på den del av en befolkning som utgör de ”beroende”. I det här fallet innebär det personer som anses vara för unga eller för gamla för att arbeta.

Den totala beroendefrekvensens utgjörs av antal personer mellan 0-14 och från 64 och uppåt, dividerat med antal personer som är mellan 15-64. Förutom den totala beroendefrekvensen går det att ta fram barnberoendefrekvensen genom att ta fram antal individer mellan 0-14 år dividerat på antalet mellan 15-64. På samma sätt går det att titta på pensionärsberoendefrekvensen som beräknas antal personer från 65 och uppåt dividerat på antal individer som är mellan 15-64.

En stigande beroendefrekvens innebär också en stigande försörjningskvot, vilket är ett problem i många länder som står inför en åldrande befolkning. I en studie av Gumucio från 2008 diskuteras bland annat framtidens beroendefrekvens för länderna kring Medelhavet. Den äldre befolkningen tros öka medan den yngre beräknas minska, vilket kommer leda till en högre beroendefrekvens i området. Resultatet av detta är att de individer som är beroende av ekonomiskt stöd är fler än de som bidrar till ekonomin. För att komma runt problemet finns två lösningar; öka antalet förvärvsarbetare (höja pensionsåldern och få in fler kvinnor i arbetslivet) alternativt importera arbetskraft.

Antagandet att alla människor under 14 och över 65 år är beroende av samhället och att alla mellan 15-64 är oberoende, är problematiskt. Detta baseras till stor del på en kapitalistiskt samhällssyn.

Källa:

Johnston & Pratt (2009) Dictionary of Human Geography (5th Edition)

Gumucio, I 2008. Tillbaka till framtiden. En studie av demografin runt Medelhavet. Arbetsrapporter, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet, nr. 666.

 

Detaljplanering (DP)

I Sverige har kommunerna planmonopol vilket innebär att de ansvarar för planläggningen av mark och vatten. När något nytt ska byggas ska en detaljplan göras. För att skapa en detaljplan genomförs flera steg i den så kallade planprocessen, vilken regleras i Plan- och bygglagen (PBL).

 
Läs mer om detaljplanering i "Boken om detaljplan och områdesbestämmelser" från Boverket.
 
Du kan själv söka på gällande detaljplaner inom Stockholm stad genom Bygg och plantjänsten.

 

 

Vad gör Urban Utveckling?

Urban Utveckling är ett analysföretag som arbetar med områdesutveckling med tonvikt i socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Urban Utveckling har genomfört över 100 uppdrag i socioekonomiskt utsatta bostadsområden åt kommuner, regioner, myndigheter, fastighetsbolag och organisationer. Urban Utvecklings konsulter utgörs av medarbetare med en bredd av akademiska bakgrunder inom bland annat samhällsplanering, statskunskap, sociologi och samhällsbyggnad. Urban Utveckling arbetar med den sociala dimensionen av hållbarhet och arbetar med både kvantitativa och kvalitativa metoder för att bistå sina uppdragsgivare med områdesanalyser och rekommendationer för insatser.

Självklart skräddarsys arbetet utifrån varje situation och uppdragsgivares behov, ring eller maila oss för att höra hur vi kan bidra i ert arbete.

Tel: 08 - 35 43 45, mail: info@urbanutveckling.se

BID-inspirerad samverkan

Vi har en unik erfarenhet i att utveckla, bygga upp och projektleda arbetet i BID-inspirerade fastighetsägarföreningar

 

Läs mer

Föreläsningar

Vill du boka en föreläsning? Vi delar gärna med oss av den kunskap vi byggt under åren.

Läs mer

Utveckling av utemiljöer

Urban Utveckling har en lång erfarenhet av att ta fram kunskap och förståelse för hur livsmiljön fungerar

 

Läs mer

Trygghet & brott

Urban Utveckling har lång erfarenhet av det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet i bostadsområden.

Läs mer

Projektledning och processtöd

 Vi erbjuder projektledningstjänster till kommuner, fastighetsägare och fastighetsägarföreningar

Läs mer

Tillgänglighet & äldres boende

 Vi utvecklar tillgängligheten i den fysiska miljön genom tillgänglighetsinventeringar, analyser och åtgärdsförslag.

Läs mer

Medborgardialog

 Vi arbetar med boendedialog och medborgardialog, kunskapen finns hos invånarna i området.

Läs mer

Analyser och kartläggning av segregation

 Vi gör analyser och ger förslag för en socialt hållbar utveckling av kommuner, platser och stadsdelar.

Läs mer