Områdesutveckling

Områdesutveckling

Den fysiska miljön påverkar individers upplevelse av platsen. För att skapa en positiv områdesutveckling som bidrar till trygga, trivsamma och jämställda miljöer krävs förståelse för platsens unika förutsättningar. Urban Utveckling arbetar med att analysera hur livsmiljöers fysiska förutsättningar, potential och utvecklingsmöjligheter kan förändras för att främja trygghet, trivsel och attraktion, och bidra till bostadsområden som är inkluderande och jämställda.

Urban Utveckling har en lång erfarenhet av att ta fram kunskap och förståelse för hur olika livsmiljöer och platser fungerar och nyttjas av de som bor och verkar på den specifika platsen. Vi har särskild expertis om behov och utmaningar i områden med socioekonomiska utmaningar, och hur dessa beaktas i utvecklingen av områden, stadsdelar och platser. Med vår gedigna erfarenhet om människors behov och utemiljöns funktion, kan vi genom egna observationer och dialog med relevanta aktörer ta fram förslag på åtgärder som exempelvis syftar till att främja trygghet, jämställdhet eller en grön och hälsosam utemiljö. Åtgärderna kan innefatta investeringar kopplat till utveckling av den fysiska miljön och utveckling av förvaltningsrutiner, såväl som att påpeka ett behov av samverkan med andra aktörer. 

I utvecklingen av ett område är det viktigt att ta tillvara på den lokala kunskapen som finns. Genom att involvera boende och lokala aktörer på olika sätt, skapas såväl ett lokalt engagemang, som insamling av värdefull lokal kunskap. På uppdrag av fastighetsägare har vi genomfört över 40 boendedialoger som legat till grund för områdesutvecklingen. Under dialoger involveras boende, och synpunkter och åsikter tas tillvara på. Att involvera boende och verksamma stärker relationen mellan beslutstagare och boende, såväl som att det stärker demokratin. Dessutom bidrar boendedialog till bättre förutsättningar för att skapa en trygg, trivsam och inkluderande utemiljö. Med dialog kan man även se till att värden som finns i den befintliga miljön inte tas bort i samband med en upprustning utan att dessa värden bevaras vilket leder till mer uppskattade resultat och att budgeten räcker till mer. Vi anpassar våra dialogmetoder för att nå ut till så många som möjligt och för att skapa bra representativitet. 

Inom ramen för observation och analys har vi särskild kunskap om jämställdhet, tillgänglighet, samt trygghet och brottsförebyggande åtgärder.

Läs mer om uppdrag vi genomfört!

Exempel på tjänster:

Se filmen från utemiljöupprustningen i Fredriksberg i Västerås som baseras på vår boendedialog för Mimer:

Områdesutveckling

För att skapa en positiv områdesutveckling som bidrar till trygga, trivsamma och jämställda miljöer krävs förståelse för platsens unika förutsättningar. Genom att beakta de som bor och verkar på platsen, men även hur områdets såväl fysiska som sociala struktur ser ut, skapas en grund för en hållbar områdesutveckling. Urban Utveckling arbetar med att analysera hur livsmiljöers fysiska förutsättningar, potential och utvecklingsmöjligheter kan förändras för att främja trygghet, trivsel och attraktion.

Urban Utveckling har en lång erfarenhet av att ta fram kunskap och förståelse för hur olika livsmiljöer och platser fungerar och nyttjas av de som bor och verkar på den specifika platsen. Vi har särskild expertis om behov och utmaningar i livsmiljöer i områden med socioekonomiska utmaningar, och hur dessa beaktas i utvecklingen av områden, stadsdelar och platser. Med vår gedigna erfarenhet om människors behov och utemiljöns funktion, kan vi genom egna observationer och dialog med relevanta aktörer ta fram förslag på åtgärder som exempelvis syftar till att främja trygghet, jämställdhet eller en grön och hälsosam utemiljö. Åtgärderna kan innefatta investeringar kopplat till utveckling av den fysiska miljön och utveckling av förvaltningsrutiner, såväl som att påpeka ett behov av samverkan med andra aktörer. 

På uppdrag av fastighetsägare har vi genomfört över 40 boendedialoger som legat till grund för områdesutvecklingen. Under dialoger involveras boende, och synpunkter och åsikter tas tillvara på. Att involvera boende och verksamma stärker relationen mellan beslutstagare och boende, såväl som att det stärker demokratin. Dessutom bidrar boendedialog till bättre förutsättningar för att skapa en trygg, trivsam och inkluderande utemiljö. Med dialog kan man även se till att värden som finns i den befintliga miljön inte tas bort i samband med en upprustning utan att dessa värden bevaras vilket leder till mer uppskattade resultat och att budgeten räcker till mer.  Vi anpassar våra dialogmetoder för att nå ut till så många som möjligt och för att skapa bra representativitet. 

Inom ramen för observation och analys har vi särskild kunskap om jämställdhet, tillgänglighet, samt trygghet och brottsförebyggande åtgärder.

Se filmen från utemiljöupprustningen i Fredriksberg i Västerås som baseras på vår boendedialog för Mimer:

Exempel på tjänster:

Vi berättar gärna mer!

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.