Urban Utveckling arbetar med den sociala dimensionen av samhällsplanering. Det handlar om att främja en stadsmiljö där alla invånare har likvärdiga förutsättningar att erhålla en bostad i en trygg och tillgänglig boendemiljö som möjliggör möten mellan människor. Det handlar likväl om att främja en social miljö som skapar likvärdiga förutsättningar för delaktighet och inflytande.

Vi har en lång erfarenhetsbaserad expertis om möjligheter och förutsättningar att arbeta med områdesutveckling i socioekonomiskt utsatta stadsdelar. Vi har i över tio år haft uppdrag i dessa områden för uppdragsgivare som på olika sätt vill bidra till ökad trivsel och attraktivitet. Genom att vi också kontinuerligt engageras i driften av fastighetsägarföreningar så har vi en unik insyn i fastighetsägares vardagliga utmaningar och framgångsfaktorer för att nå långsiktiga effekter av sitt arbete.

Vi ansöker regelbundet om medel från Brottsförebyggande rådet för att genomföra utvärderingar av brottsförebyggande åtgärder i fysisk miljö. På så sätt utvecklar vi vår kunskap och kan sedan bidra till implementering av evidensbaserade åtgärder.

Vi använder olika metoder för att ta reda på hur ett område fungerar idag, vad som saknas och hur det därmed kan utvecklas. Urban Utveckling kännetecknas av att vi arbetar ”från marken och uppåt” vilket innebär att vi baserar våra rekommendationer på fältarbete, observationer och platsanalyser. Vi arbetar gärna tillsammans de boende då vår erfarenhet är att en hållbar utveckling av ett område underlättas av en tillit mellan grannar och mellan de boende och deras fastighetsägare.

När vi genomför våra uppdrag är vi särskilt uppmärksammade på de resurser som finns tillgängliga. Vi vill bidra till genomförbara insatser och utgår därmed från vår uppdragsgivares ramar och ambitioner.

Vår expertis:

• Områdesutveckling i socioekonomiskt utsatta områden

• BIDs-inspirerad samverkan mellan fastighetsägare

• Boendedialoger i socioekonomisk utsatta områden 

• Strukturerat bostadsnära brottsförebyggande arbete

• Tillgänglighet i flerbostadshus och äldres boende