Gågata

På en gågata får bara bilar köra om de måste korsa gatan. Vissa varuleveranser och transporter får emellertid köra på gatan men har väjningsplikt mot gående.

Gångpassage

En gångpassage (eller övergångsställe) är ett ställe där människor kan passera gatan, och bör finnas vid princip alla gathörn.

Gångpassager kan vara omarkerade men bör utformas på ett säkert sätt med hänsyn till olika funktionsnedsättningar, så som personer med rörelsenedsättning (exempelvis personer i rullstol) eller med synnedsättning.


Källa: Svensson 2008

Gångyta

En gångyta (eller gångväg) bör vara väl avgränsad från cykelbana och körfält samt övriga hinder så som skyltar, belysning, bänkar och växtlighet; och de bör tydligt vara markerade. En gångyta bör även vara sammanhängande, säker att använda, även för personer med funktionsnedsättning.


Källa: Svensson 2008

En gångyta i Rinkeby som är avgränsad från cykelbanan, tydligt markerad och med möjlighet att vila sig på bänkar utan att de utgör något hinder för gående och cyklister.

Garbage can-modellen

En modell som beskriver projektgenomförandet i planeringen. Den går ut på att beskriva beslutsprocessen som att deltagarna tömmer problem i en soptunna. I vissa fall handlar det om att diskutera problem och hitta lösningar, i andra fall utgår man från en konkret bra lösning som man söker ett problem till. Dessutom kan både lösningar och problem förbli oanvända. Modellen beskriver något som inte är strukturerat eller systematiskt.

 

Källa: Nyström, Jan, Planeringens grunder: en översikt, 2., [rev. och utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2003; modell av Sahlin-Andersson

 

 

Gårdsgata

På en gårdsgata samsas gående och bilister på samma yta, men gående har företräde. Bilar får inte köra snabbare än gångfart och får inte parkera på annat ställe än vid anordnade parkeringsplatser.

Vad gör Urban Utveckling?

Urban Utveckling analyserar, utreder och utvärderar för att ge kommuner, fastighetsägare, exploatörer och byggföretag underlag och processtöd i samband med nybyggnad eller utveckling av befintliga miljöer.

Urban Utveckling har nischkunskap och redskap för att ge våra kunder välgrundade beslutsunderlag inför planering av den alltmer avgörande dimensionen som handlar om hur människor interagerar med sin miljö - faktorer som får allt större betydelse inför beslut om investeringar i byggnader och den fysiska miljön.

Självklart skräddarsys arbetet utifrån varje situation och uppdragsgivares behov, ring eller maila oss för att höra hur vi kan bidra i ert arbete.

Tel: 08 - 35 43 45, mail: info@urbanutveckling.se

BID-inspirerad samverkan

Vi har en unik erfarenhet i att utveckla, bygga upp och projektleda arbetet i BID-inspirerade fastighetsägarföreningar

 

Läs mer

Föreläsningar

Kommande föreläsningar

2 september 2020: Urban Utveckling medverkar under en kunskapsdag med dialog kring ungas brott och droger med fokus på vikten av kunskapsbaserat förebyggande arbete. Kunskapsdagen anordnas av Länsstyrelsen Uppsala Län och Polisen Uppsala län tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Plats: Clarion Gillet på Dragarbrunnsgatan 23 i Uppsala. Sista anmälningsdag är 2020-07-31.

 För anmälan och mer information klicka här.

 

23-24 september 2020: Planhandläggardagarna i Stockholm. Urban Utveckling pratar om långsiktig planering för att skapa förutsättningar för social hållbarhet. Planhandläggardagarna anordnas av Teknologiskt Institut.

För anmälan och mer information klicka här. 

 

29 september 2020: Urban Utveckling håller en heldagsutbildning om metoder och tillvägagångssätt för att lyfta socialt utsatta bostadsområden.

För anmälan och mer information klicka här.  

 

Oktober 2020 - april 2021: Urban Utveckling medverkar under en åtta dagars lång utbildning om hur det sociala kapitalet kan höjas i ett bostadsområde som Sveriges Allmännytta anordnar. Utbildningsdatumen är: 13-14 oktober, 1-2 december, 10-11 februari 2021 och 21-22 april 2021.

För anmälan och mer information klicka här. 

Läs mer

Utveckling av utemiljöer

Urban Utveckling har en lång erfarenhet av att ta fram kunskap och förståelse för hur livsmiljön fungerar

 

Läs mer

Trygghet & brott

Urban Utveckling har lång erfarenhet av det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet i bostadsområden.

Läs mer

Långsiktiga projektledartjänster

 Vi erbjuder projektledningstjänster till kommuner, fastighetsägare och fastighetsägarföreningar

Läs mer

Tillgänglighet & äldres boende

 Vi utvecklar tillgängligheten i den fysiska miljön genom tillgänglighetsinventeringar, analyser och åtgärdsförslag.

Läs mer

Medborgar- och boendedialog

 Vi arbetar med boendedialog och medborgardialog, kunskapen finns hos invånarna i området.

Läs mer

Kartläggningar

 Vi gör analyser och ger förslag för en socialt hållbar utveckling av platser och stadsdelar.

Läs mer