Gågata

På en gågata får bara bilar köra om de måste korsa gatan. Vissa varuleveranser och transporter får emellertid köra på gatan men har väjningsplikt mot gående.

Gångpassage

En gångpassage (eller övergångsställe) är ett ställe där människor kan passera gatan, och bör finnas vid princip alla gathörn.

Gångpassager kan vara omarkerade men bör utformas på ett säkert sätt med hänsyn till olika funktionsnedsättningar, så som personer med rörelsenedsättning (exempelvis personer i rullstol) eller med synnedsättning.


Källa: Svensson 2008

Gångyta

En gångyta (eller gångväg) bör vara väl avgränsad från cykelbana och körfält samt övriga hinder så som skyltar, belysning, bänkar och växtlighet; och de bör tydligt vara markerade. En gångyta bör även vara sammanhängande, säker att använda, även för personer med funktionsnedsättning.


Källa: Svensson 2008

En gångyta i Rinkeby som är avgränsad från cykelbanan, tydligt markerad och med möjlighet att vila sig på bänkar utan att de utgör något hinder för gående och cyklister.

Garbage can-modellen

En modell som beskriver projektgenomförandet i planeringen. Den går ut på att beskriva beslutsprocessen som att deltagarna tömmer problem i en soptunna. I vissa fall handlar det om att diskutera problem och hitta lösningar, i andra fall utgår man från en konkret bra lösning som man söker ett problem till. Dessutom kan både lösningar och problem förbli oanvända. Modellen beskriver något som inte är strukturerat eller systematiskt.

 

Källa: Nyström, Jan, Planeringens grunder: en översikt, 2., [rev. och utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2003; modell av Sahlin-Andersson

 

 

Gårdsgata

På en gårdsgata samsas gående och bilister på samma yta, men gående har företräde. Bilar får inte köra snabbare än gångfart och får inte parkera på annat ställe än vid anordnade parkeringsplatser.

Vad gör Urban Utveckling?

Urban Utveckling är ett analysföretag som arbetar med områdesutveckling med tonvikt i socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Urban Utveckling har genomfört över 100 uppdrag i socioekonomiskt utsatta bostadsområden åt kommuner, regioner, myndigheter, fastighetsbolag och organisationer. Urban Utvecklings konsulter utgörs av medarbetare med en bredd av akademiska bakgrunder inom bland annat samhällsplanering, statskunskap, sociologi och samhällsbyggnad. Urban Utveckling arbetar med den sociala dimensionen av hållbarhet och arbetar med både kvantitativa och kvalitativa metoder för att bistå sina uppdragsgivare med områdesanalyser och rekommendationer för insatser.

Självklart skräddarsys arbetet utifrån varje situation och uppdragsgivares behov, ring eller maila oss för att höra hur vi kan bidra i ert arbete.

Tel: 08 - 35 43 45, mail: info@urbanutveckling.se

BID-inspirerad samverkan

Vi har en unik erfarenhet i att utveckla, bygga upp och projektleda arbetet i BID-inspirerade fastighetsägarföreningar

 

Läs mer

Föreläsningar

Vill du boka en föreläsning? Vi delar gärna med oss av den kunskap vi byggt under åren.

Läs mer

Utveckling av utemiljöer

Urban Utveckling har en lång erfarenhet av att ta fram kunskap och förståelse för hur livsmiljön fungerar

 

Läs mer

Trygghet & brott

Urban Utveckling har lång erfarenhet av det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet i bostadsområden.

Läs mer

Projektledning och processtöd

 Vi erbjuder projektledningstjänster till kommuner, fastighetsägare och fastighetsägarföreningar

Läs mer

Tillgänglighet & äldres boende

 Vi utvecklar tillgängligheten i den fysiska miljön genom tillgänglighetsinventeringar, analyser och åtgärdsförslag.

Läs mer

Medborgardialog

 Vi arbetar med boendedialog och medborgardialog, kunskapen finns hos invånarna i området.

Läs mer

Analyser och kartläggning av segregation

 Vi gör analyser och ger förslag för en socialt hållbar utveckling av kommuner, platser och stadsdelar.

Läs mer